Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2021 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo
11/10/2020 22:51 - Xem: 273

Lịch công tác tuần 42 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (12/10- 18/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 42 năm 2020 (12/10 - 18/10/2020)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

12/10

 

 

 

 - 08:00-09:15: Phòng họp A4

Báo cáo sơ kết tiến độ 3 Báo cáo tự đánh giá (SAR) của 2 Khoa đào tạo. Hoàn thiện các nội dung chuẩn bị cho các buổi Hội thảo tư vấn và các buổi thảo luận trao đổi.

TP: TP:TS. Châu; Lãnh đạo Trường (Ô. Hùng) LĐ, CV ĐBCL Phòng QLCL; Ô. Thọ P KH&HTQT; Đại diện tổ chức Aus4Skills,

BĐP Aus4Skills – TUAF

 

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 09:00-11:00: Phòng họp A1

Họp tổ trọng tài giải bóng chuyền hơi và hội thao CBVC năm 2020

TP: Đại diện BTC giải (Thầy Bình, Thầy Thọ); Tổ trọng tài và Tổ thư ký (Có danh sách kèm theo); VPCĐ

Đặng Xuân Bình

 

 - 09:15-11:30: Phòng họp A4

Hội thảo tư vấn:  Hoàn thành báo cáo tự đánh giá chất lượng 3 CTĐT theo chuẩn AUN-QA đạt chuẩn

TP: TP: TS Châu; LĐ, CV ĐBCL Phòng QLCL; BCN Khoa CNSH&CNTP, Khoa CNTY, Trưởng Phó bộ môn, Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT theo chuẩn AUN-QA; Tổ Thư ký và thu thập minh chứng  cấp Khoa và cấp Trường;  những giảng viên các chương trình đang triển khai tự đánh giá có quan tâm

Phòng QLCL

 

 - 13:30-17:00: Phòng họp A4

Hội thảo tư vấn: Hoàn thành báo cáo tự đánh giá chất lượng 3 CTĐT theo chuẩn AUN-QA đạt chuẩn

TP: TP:TS Châu; LĐ, CV ĐBCL Phòng QLCL; BCN Khoa CNSH&CNTP, Khoa CNTY, Trưởng Phó bộ môn, Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT theo chuẩn AUN-QA; Tổ Thư ký và thu thập minh chứng  cấp Khoa và cấp Trường và những giảng viên các chương trình đang triển khai tự đánh giá có quan tâm

Phòng QLCL

 

Thứ Ba

13/10

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

Hội thảo tư vấn:  Hoàn thành báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT CNTY theo chuẩn AUN-QA đạt chuẩn

(Mở đầu và các Tiêu chuẩn: 1, 2, 3, 4, và 5)

TP: TP: TS Châu; LĐ, CV ĐBCL Phòng QLCL; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng HCTC, Đào tạo, BCN Khoa CNTY, Trưởng Phó bộ môn, Hội đồng TĐG  chất lượng CTĐT theo chuẩn AUN-QA; Tổ Thư ký và thu thập minh chứng  cấp Khoa và cấp Trường phụ trách tiêu chuẩn 1,2,3,4 và 5 và những giảng viên các chương trình đang triển khai tự đánh giá có quan tâm

Phòng QLCL

 

 - 13:30-17:00: Phòng họp A4

Hội thảo tư vấn:  Hoàn thành báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT CNTY theo chuẩn AUN-QA đạt chuẩn

(Mở đầu và các Tiêu chuẩn: 6, 7, 8, 9, và 10)

TP: TP:TS Châu; LĐ, CV ĐBCL Phòng QLCL; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng HCTC, KHCN&HTQT, CTHSSV, QTPV, KHTC, TTƯTCN&HTKN, BCN Khoa CNTY, Trưởng Phó bộ môn, Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT theo chuẩn AUN-QA; Tổ Thư ký và thu thập minh chứng  cấp Khoa và cấp Trường phụ trách tiêu chuẩn 6, 7, 8, 9 và 10 và những giảng viên các chương trình đang triển khai tự đánh giá có quan tâm

Phòng QLCL

 

Thứ Tư

14/10

 

 

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp khoa NH

Góp ý đề án thành lập Trung tâm chọn tạo giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu

TP: BCN  khoa, trưởng phó các bộ môn

Thày Tuấn chuẩn bị

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

8h00 - 9h30: Họp đóng góp ý kiến tự chủ Nhà trường

9h30 - 11h00: Góp ý qui chế dân chủ Nhà trường

TP:  BGH (Ô. Điền), CT HĐ trường (Ô. Hùng); Trưởng các phòng chức năng; Trưởng phó phòng HCTC

Trần Văn Điền

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

Hội thảo tư vấn:  Hoàn thành báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT Thú y theo chuẩn AUN-QA đạt chuẩn

(Mở đầu và các Tiêu chuẩn: 1, 2, 3, 4, và 5)

TP: TP: TS Châu; LĐ, CV ĐBCL Phòng QLCL;  đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng HCTC, Đào tạo BCN Khoa CNTY, Trưởng Phó bộ môn, Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT theo chuẩn AUN-QA; Tổ Thư ký và thu thập minh chứng  cấp Khoa và cấp Trường phụ trách tiêu chuẩn 1,2,3,4 và 5 những giảng viên các chương trình đang triển khai tự đánh giá có quan tâm

Phòng QLCL

 

 - 13:30-17:00: Phòng họp A4

Hội thảo tư vấn:  Hoàn thành báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT Thú y theo chuẩn AUN-QA đạt chuẩn

(Mở đầu và các Tiêu chuẩn: 6, 7, 8, 9, và 10)

TP: TP: TS Châu; LĐ, CV ĐBCL Phòng QLCL; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng HCTC, KHCN&HTQT, CTHSSV, QTPV, KHTC, TTƯTCN&HTKN, BCN Khoa CNTY, Trưởng Phó bộ môn,  Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT theo chuẩn AUN-QA; Tổ Thư ký và thu thập minh chứng  cấp Khoa và cấp Trường phụ trách tiêu chuẩn 6, 7, 8, 9 và 10 và những giảng viên các chương trình đang triển khai tự đánh giá có quan tâm

Phòng QLCL

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

14h-15h30: Thẩm định CTĐT theo hướng chất lượng cao ngành Thú y

TP: Thầy Điền, thầy Trung, cô Hà, thầy Thơ, thầy Hiểu, cô Tâm

15h30-17h00: Thẩm định CTĐT theo hướng chất lượng cao ngành Công nghệ thực phẩm

TP: Thầy Điền, thầy Trung, cô Hà, thầy Thơ, thầy Hiểu, cô Tâm

Trần Văn Điền

 

 - 19:30-21:00: Hội trường A, Trường ĐHNL

Tổng kết năm học 2019-2020

TP: BGH (Thầy Điền), Chủ tịch HĐT (Thầy Hùng); Đại biểu ngoài Trường (Có GM riêng); Lãnh đạo các đơn vị (T.Hưng, C.Xuyến); Chủ tịch CĐ, Chủ tịch HCCB, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV; GVCN các lớp; Ban cán sự, BCH Đoàn, Chi hội các lớp SV (Trừ SV đang đi TTTN); tất cả SV nước ngoài đang có mặt tại Trường, SV đạt kết quả học tập xuất sắc trong năm học 2019-2020; Bộ phận phục vụ hội trường, trang âm, khánh tiết, văn nghệ, kỹ thuật, điện, bảo vệ... (Chi tiết trong Công văn 1085/TB-CTHSSV của Hiệu trưởng)

Trần Văn Điền

 

Thứ Năm

15/10

 

 

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

Hội thảo tư vấn:  Hoàn thành báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT CNTP theo chuẩn AUN-QA đạt chuẩn

(Mở đầu và các Tiêu chuẩn: 1, 2, 3, 4, và 5)

TP: TP: TS Châu; LĐ, CV ĐBCL Phòng QLCL;  đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng HCTC, Đào tạo BCN Khoa CNTP, Trưởng Phó bộ môn, Hội đồng TĐG  chất lượng CTĐT theo chuẩn AUN-QA; Tổ Thư ký và thu thập minh chứng  cấp Khoa và cấp Trường phụ trách tiêu chuẩn 1,2,3,4 và 5 và những giảng viên các chương trình đang triển khai tự đánh giá có quan tâm

Phòng QLCL

 

 - 08:00-12:00: TT Kiểm định CLGD - HN

Hội nghị tổng kết 10 năm kiểm định chất lượng Cơ sở giáo duch Đại học

TP: BGH (Ô. Điền); P. QLCL (B. Tâm)

TT Kiểm định

 

 - 13:30-17:00: Phòng họp A4

Hội thảo tư vấn:  Hoàn thành báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT CNTP theo chuẩn AUN-QA đạt chuẩn

(Mở đầu và các Tiêu chuẩn: 6, 7, 8, 9, và 10)

TP: TP: TS Châu; LĐ, CV ĐBCL Phòng QLCL; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng HCTC, KHCN&HTQT, CTHSSV, QTPV, KHTC, TTƯTCN&HTKN, BCN Khoa CNTP, Trưởng Phó bộ môn, Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT theo chuẩn AUN-QA; Tổ Thư ký và thu thập minh chứng  cấp Khoa và cấp Trường phụ trách tiêu chuẩn 6, 7, 8, 9 và 10 và những giảng viên các chương trình đang triển khai tự đánh giá có quan tâm

Phòng QLCL

 

 - 15:30-17:00: Phòng họp A3

Thẩm định đề án sử dụng đất Khu vực Nhà Ông Quang của Khoa CNSH_CNTP

TP: BGH (Ô.Điền); CTHĐ Trường: Ô Hùng: Trưởng các phòng KHTC, ĐT, QLCL, KHCN và BCN Khoa CNSH-CNTP

Trần Văn Điền

 

Thứ Sáu

16/10

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

Cập nhật hướng dẫn Tự đánh giá SAR theo chuẩn AUN-QA tại Trường (TUAF) đạt chuẩn” + Bộ dữ liệu và minh chứng phù hợp từng tiêu chuẩn/tiêu chí theo hướng dẫn phiên bản 4.0 AUN-QA (cập nhật 8/2020)

- Một số nội dung cần lưu ý khi tự đánh giá chất lượng CTĐT theo chuẩn AUN-QA, đánh giá đồng cấp và đánh giá ngoài

TP: TP: TS Châu; LĐ, CV ĐBCL Phòng QLCL; BCN Khoa CNSH&CNTP, Khoa CNTY, Trưởng Phó bộ môn, Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT theo chuẩn AUN-QA; Tổ Thư ký và thu thập minh chứng  cấp Khoa và cấp Trường và những giảng viên các chương trình đang triển khai tự đánh giá có quan tâm

Phòng QLCL

 

 - 13:30-17:00: Phòng họp A3

Đánh giá và tổng kết cho Đợt Tư vấn 4

TP: TP: TS Châu; BGH (Ô Điền) LĐ, CV ĐBCL Phòng QLCL;  P.KHCN&HTQT, BCN Khoa  CNSH&CNTP, Khoa CNTY, Trưởng Phó bộ môn, Hội đồng T TĐG chất lượng CTĐT theo chuẩn AUN-QA; Tổ viết SAR; Tổ Thư ký và  thu thập minh chứng cấp Khoa và cấp Trường

Trần Văn Điền

 

Thứ Bảy

17/10

 

 - 07:30-09:00: Sân thi đấu cầu lông Khoa LN-MT-QLTN

Khai mạc giải bóng chuyền hơi CBVC năm 2020 (Lễ khai mạc và các trận đấu Nữ KHCB vs HCTC; Nam QLTN vs CTHSSV)

TP: BGH (Thầy Điền); Chủ tịch HĐT (Thầy Hùng); Lãnh đạo các đơn vị; BTVCĐ, Chủ tịch HCCB, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV; Các đội tuyển tham gia thi đấu (Mặc trang phục thi đấu riêng của đơn vị); CBVC toàn trường; BCT giải, Tổ trọng tài; Bộ phận phục vụ lễ tân, nước uống, trang âm, khánh tiết, kỹ thuật, điện, bảo vệ... (Theo Giấy đề nghị phối hợp của CĐ Trường)

T.Hưng. C.Xuyến và các thày cô tham gia đội bóng của khoa

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 07:30-11:00: Phòng họp A4

Tuần sinh hoạt công dân HSSV cho sinh viên K52 (SV K52 nhập học đợt 2)

TP: Ban Giám hiệu (Thầy Điền); Đại diện LĐ các Phòng và TTNNTHUD, Báo cáo viên; Toàn bộ SV K52 nhập học đợt 2 và SV K52 nhập học đợt 1 nhưng chưa tham gia học tập Tuần sinh hoạt công dân HSSV; Cán bộ phục vụ lớp học theo TB; P. HCTC (Chuẩn bị phòng họp A4, khánh tiết, trang âm, nước uống); P. QTPV (Hỗ trợ ánh sáng, thiết bị trình chiếu, điện)

Trần Văn Điền

 

Chủ Nhật

18/10

 - 07:00-11:00: Quảng trường thanh niên

Ngày hội chào mừng kỷ niệm 13 năm thành lập Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên

TP: - Đại diện Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên

- CLB Thanh niên tình nguyện chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên

- Các CLB thanh niên tình nguyện & vận động hiến máu nhân đạo các đơn vị

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

THÔNG BÁO

 

 

Trực BCN khoa: T.Hưng T2,3,4; C.Xuyến T5,6

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2020 - Khoa Nông học
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Việc làm kỹ sư Nông học
Tuyển sinh năm 2021
Đang online 3135
Hôm nay 5461
Hôm qua 19117
Tuần này 68528
Tuần trước 166189
Tháng này 4270625
Tháng trước 4382464
Tất cả 44526404

Lượt truy cập: 44526404

Đang online: 3135

Ngày hôm qua: 19117

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ