Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác Quốc tế
phongkh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Giới thiệu
11/06/2012 15:57 - Xem: 5056

Chức năng nhiệm vụ

 

1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 
1.1. Chức năng
Phòng KHCN&HTQT giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý và mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hoạt động lao động sản xuất, hợp tác quốc tế nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và góp phần ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
 
1.2. Nhiệm vụ
1.2.1. Nhiệm vụ chung
 
- Tham gia cùng Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường dựng kế hoạch hoạt động, giám sát và đánh giá các hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế.
 
- Xây dựng các chiến lược, các định hướng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, xây dựng mối quan hệ hợp tác với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức cơ quan khác, tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ đào tạo góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
 
- Xây dựng mối quan hệ với các Bộ, Ban ngành và địa phương trong nước và các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ nước ngoài nhằm khai thác các nguồn kinh phí phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu của Trường.
 
- Phối hợp với các đơn vị trong trường triển khai các hoạt động KHCN, tổ chức kiểm tra giám sát tiến độ triển khai các đề tài theo đúng yêu cầu của Nhà nước.
 
- Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị thúc đẩy tạo lập, mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế, góp phần tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trường.
 
- Hỗ trợ các đơn vị cùng nhà trường xây dựng quản lý các chương trình dự án, đề tài kêu gọi đầu tư hỗ trợ của các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ nhằm tranh thủ tài trợ của các tổ chức quốc tế.
 
- Xây dựng kế hoạch, quy chế kiểm tra, giám sát, đánh giá mọi chương trình, dự án và các hoạt động hợp tác quốc tế trong trường nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đảm bảo các hoạt động hợp tác quốc tế thực hiện theo đúng pháp luật vì lợi ích của trường và lợi ích quốc gia.
 
- Tham gia xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học xét chọn cán bộ bồi dưỡng, thực tập sinh, nghiên cứu, tham gia các Hội đồng khoa học, Hội đồng phong học hàm và nhà giáo nhân dân.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị cơ sở vật chất nhà trường giao cho phòng.

- Tư vấn cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản về chính sách, quy định hướng dẫn nội bộ về công tác KHCN&HTQT .

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản về phương hướng, chủ trương, quy định, chính sách nội bộ về nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học công nghệ và quan hệ quốc tế.

1.2.2. Nhiệm vụ của từng cá nhân

* Trưởng phòng:

- Trưởng phòng KHCN&HTQT là uỷ viên Hội đồng khoa học và đào tạo và một số hội đồng có liên quan khác.

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm toàn bộ các công việc của nhà trường liên quan đến KHCN&HTQT .

- Tư vấn cho Hiệu trưởng xây dựng các chiến lược, các định hướng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, chủ động tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ hợp tác với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức cơ quan khác, tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ đào tạo góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước:

+ Phối hợp với các đơn vị trong trường xây dựng đề án khai thác nguồn kinh phí cho nghiên cứu từ các Bộ, ngành liên quan.

+ Tìm kiếm, thúc đẩy, xây dựng mối quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các địa phương và các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước.

- Xây dựng mối quan hệ với các bộ ban ngành và địa phương trong nước và các tổ chức chính phủ và phi chính phủ nước ngoài nhằm khai thác các nguồn kinh phí phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu của trường.

- Phối hợp với các đơn vị trong trường triển khai các hoạt động KHCN, tổ chức kiểm tra giám sát tiến độ triển khai các đề tài theo đúng yêu cầu của nhà nước.

- Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị thúc đẩy tạo lập, mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế, góp phần tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trường.

- Tư vấn cho Hiệu trưởng xây dựng quản lý các chương trình dự án, đề tài kêu gọi đầu tư hỗ trợ của các tổ chức chính phủ và phi chính phủ nhằm tranh thủ tài trợ của các tổ chức quốc tế.

- Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các kế hoạch liên quan đến KHCN&HTQT đã được duyệt của nhà trường.

- Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, quy chế kiểm tra, giám sát, đánh giá mọi chương trình, dự án và các hoạt động hợp tác quốc tế trong trường nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đảm bảo các hoạt động hợp tác quốc tế thực hiện theo đúng pháp luật vì lợi ích của trường và lợi ích quốc gia.

- Tham gia xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xét chon cán bộ bồi dưỡng, thực tập sinh, nghiên cứu, tham gia các Hội đồng khoa học, Hội đồng phong học hàm và nhà giáo nhân dân.

- Chịu trách nhiệm công tác nhân sự, phát triển nguồn lực và động viên cán bộ trong phòng tham gia làm việc.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị cơ sở vật chất nhà trường giao cho phòng.

- Tư vấn cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản về chính sách, quy định hướng dẫn nội bộ về công tác KHCN&HTQT .

- Chịu trách nhiệm báo cáo và chịu sự quản lý của Ban Giám hiệu. 

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản về phương hướng, chủ trương, quy định, chính sách nội bộ về nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và lao động sản xuất.

- Tham gia công tác giảng dạy chuyên môn;

- Được thừa lệnh Hiệu trưởng ký tên và đóng dấu của trường vào các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao do Hiệu trưởng uỷ quyền.

* Phó trưởng phòng phụ trách KHCN

- Cùng với Trưởng phòng tư vấn cho Hiệu trưởng xây dựng các chiến lược,  các định hướng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ngắn hạn và dài hạn nhằm phục vụ tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ và góp phần phát triển KT-XH đất nước.

- Chịu trách nhiệm quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

- Tổ chức đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Lập chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ lao động sản xuất hàng năm và nhiều năm của trường, bao gồm các dự án, đề tài nghiên cứu các cấp, các dự án,các hợp đồng sản xuất, các đề tài hợp tác quốc tế.

- Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai kế hoạch đã được duyệt. Giám sát tiến độ thực hiện, sử dụng trang thiết bị, vật tư và kinh phí để tạo điều kiện cho các đề tài hoàn thành đúng thời hạn.

- Tổ chức đánh giá nghiệm thu các dự án, đề tài và hợp đồng đúng quy trình, đảm bảo hạch toán, quyết toán đúng quy định tài chính.

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học của Trường, của ngành, cố vấn cho Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổ chức tốt Hội nghị khoa học sinh viên hàng năm.

- Kết hợp với bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ hướng dẫn công tác bảo vệ bí mật quốc gia trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Tổ chức công tác thông tin khoa học, công nghệ, đầu tư chiều sâu về thiết bị, tài sản cho đào tạo sau đại học.

- Chủ trì kiểm tra, giám sát việc nhận bài và đăng các bài báo khoa học trên các tập san khoa học của địa phương, Quốc gia và Quốc tế.

- Kiểm tra và giám sát các nhân viên làm việc tại bộ phận KHCN.

- Đảm bảo công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về KHCN của nhà trường cho các cấp liên quan.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị thuộc bộ phận KHCN.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành một số công việc sau:

+ Phối hợp với Phòng HC-TV xây dựng kế hoạch thực hiện từng bước về hợp tác khoa học với các cơ sở trong và ngoài nước.

+ Phối hợp với Phòng QT-PV xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nghiên cứu khoa học và đào tạo.

+ Phối hợp với Phòng HC-TV thành lập hoặc giải thể các đơn vị nghiên cứu khoa học lao động sản xuất trong trường.

+ Phối hợp với Phòng Đào tạo và Đoàn TN tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo, tổ chức các câu lạc bộ khoa học kỹ thuật.

+ Phối hợp với phòng HC-TV, Phòng Đào tạo, Khoa SĐH, Hội đồng thi đua... tham gia xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ khoa học, tham gia xét chọn và cử cán bộ đi bồi dưỡng, thực tập, nghiên cứu, tham gia Hội đồng phong học hàm, danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp cơ sở.

- Chịu trách nhiệm báo cáo và chịu sự quản lý của Trưởng phòng.

- Tham gia công tác giảng dạy chuyên môn (nếu đủ điều kiện).

- Phó phòng KHCN&HTQT được thừa lệnh Hiệu trưởng ký tên và đóng dấu của trường vào các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao do Trưởng phòng uỷ quyền.

* Các chuyên viên phụ trách KHCN

Chuyên viên 1:

- Cùng với Phó Trưởng phòng phối hợp với các đơn vị trong trường xây dựng đề án khai thác các nguồn kinh phí nghiên cứu từ các Bộ, Ngành và địa phương.

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng mối quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các địa phương, các trường Đại học và các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước.

- Hỗ trợ việc đăng ký và thẩm định đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, lập kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ  hàng năm và nhiều năm bao gồm các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, các dự án, các đề tài hợp tác quốc tế và các hợp đồng sản xuất.

- Giám sát tiến độ thực hiện các đề tài và dự án cả về chuyên môn và sử dụng kinh phí.

- Tổ chức nghiệm thu đánh giá các đề tài, dự án các hợp đồng sản xuất theo đúng qui định.

- Tham gia tổ chức các hội nghị và hội thảo khoa học của trường và ngành bao gồm cả sinh viên.

- Hỗ trợ công tác quản lý toàn bộ hồ sơ về quản lý khoa học các cấp các năm.

- Tham gia công tác giảng dạy chuyên môn (nếu đủ điều kiện).

- Chịu trách nhiệm báo cáo và sự quản lý của Phó Trưởng phòng phụ trách KHCN.

Chuyên viên 2:

- Hỗ trợ tổ chức đăng ký, thẩm định đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, lập kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ  hàng năm và nhiều năm bao gồm các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, các dự án, các đề tài hợp tác quốc tế và các hợp đồng sản xuất.

- Hỗ trợ triển khai kế hoạch đã được duyệt, giám sát tiến độ thực hiện các đề tài và dự án cả về chuyên môn và sử dụng kinh phí.

- Tham gia tổ chức nghiệm thu đánh giá các đề tài, dự án các hợp đồng sản xuất theo đúng qui định.

- Tham gia tổ chức các hội nghị và hội thảo khoa học của trường và ngành bao gồm cả sinh viên.

- Hỗ trợ kiểm tra, giám sát việc nhận bài và đăng các bài báo khoa học trên các tập san khoa học của địa phương, Quốc gia và Quốc tế.

- Quản lý toàn bộ hồ sơ, văn bản, công văn hành chính và các tài liệu chuyên môn về quản lý khoa học.

- Tham gia công tác giảng dạy chuyên môn (nếu đủ điều kiện).

- Chịu trách nhiệm báo cáo và chịu sự quản lý của Phó Trưởng phòng phụ trách KHCN.

* Phó trưởng phòng phụ trách Hợp tác quốc tế

- Trưởng hoặc phó phòng KHCN&HTQT được thừa lệnh Hiệu trưởng ký tên và đóng dấu của trường vào các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao do Hiệu trưởng uỷ quyền.

- Cùng với Trưởng phòng tư vấn cho Hiệu trưởng xây dựng chiến lược và định hướng phát triển hợp tác quốc tế nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực cán bộ và phát triển cơ sở vật chất.

- Chịu trách nhiệm quản lý tất cả các hoạt động có yếu tố nước ngoài: Tổ chức tiếp đón và làm việc với các đoàn khách quốc tế, quản lý  đoàn ra, đoàn vào, làm các thủ tục cho đoàn ra đoàn vào, các dự án quốc tế...

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng các dự án hợp tác quốc tế nhằm khai thác nguồn kinh phí ngoài nước hỗ trợ cho công tác đào tạo và nghiên cứu.

- Kiểm tra, giám sát và đánh giá các dự án quốc tế được triển khai bởi nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế theo đúng quy định của pháp luật.

- Kết hợp với các bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ thực hiện các công tác bí mật quốc gia trong lĩnh vực chính trị và khoa học công nghệ.

- Kiểm tra, giám sát các nhân viên làm việc tại bộ phận HTQT.

- Đảm bảo công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về HTQT của nhà trường cho các cấp liên quan.

- Quản lý và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị thuộc bộ phận HTQT.

- Tham gia công tác giảng dạy chuyên môn.

- Chịu trách nhiệm báo cáo và chịu sự quản lý của Trưởng phòng.

* Các chuyên viên phụ trách QHQT

Chuyên viên 1:

- Hỗ trợ công tác quản lý tất cả các hoạt động có yếu tố nước ngoài:  Tổ chức tiếp đón và làm việc với các đoàn khách quốc tế, quản lý đoàn ra đoàn vào, làm các thủ tục cho đoàn ra, đoàn vào, các dự án quốc tế vv…

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng các dự án hợp tác quốc tế nhằm khai thác các nguồn kinh phí ngoài nước hỗ trợ cho công tác đào tạo và nghiên cứu.

- Kiểm tra giám sát và đánh giá các dự án hợp tác quốc tế được triển khai bởi nhà trường.

- Chịu trách nhiệm công tác dịch thuật cho các dự án hợp tác.

- Tham gia công tác giảng dạy chuyên môn (nếu đủ điều kiện).

- Chịu trách nhiệm báo cáo và sự quản lý của Phó Trưởng phòng phụ trách HTQT.

Chuyên viên 2:

- Chịu trách nhiệm là trợ lý cho triển khai Chương trình đào tạo tiên tiến.

- Hỗ trợ công tác quản lý tất cả các hoạt động triển khai chương trình đào tạo tiên tiến như: Tổ chức tiếp đón và làm việc với các đoàn khách quốc tế, quản lý đoàn ra đoàn vào, làm các thủ tục cho đoàn ra đoàn vào, các dự án quốc tế …

- Kiểm tra giám sát và đánh giá tiến độ triển khai các hoạt động của Chương trình tiên tiến.

- Chịu trách nhiệm công tác dịch thuật cho các dự án hợp tác.

- Làm công tác văn thư và lưu trữ toàn bộ hồ sơ, văn bản, công văn hành chính và các tài liệu liên quan đến chương trình tiên tiến.

- Tham gia công tác giảng dạy chuyên môn (nếu đủ điều kiện).

- Chịu trách nhiệm báo cáo và sự quản lý của Phó Trưởng phòng phụ trách KHCN&HTQT.

2. THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ

- Bằng khen của Bộ GD&ĐT: 2006 - 2007; 2007 - 2008; 2008 - 2009.

- Tập thể Lao động xuất sắc 10 năm liền (2000 – 2010).

 

Web các đơn vị
Đang online 14317
Hôm nay 26253
Hôm qua 23513
Tuần này 162328
Tuần trước 164485
Tháng này 4198236
Tháng trước 4382464
Tất cả 44454015

Lượt truy cập: 44454015

Đang online: 14317

Ngày hôm qua: 23513

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ