Phòng Quản trị Phục vụ
hieubo
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đảng - Đoàn Công tác Đảng
23/08/2012 07:55 - Xem: 3125

Đại hội công đoàn Phòng QTPV nhiệm kỳ 2012-2015

Tiến tới đại hội công đoàn Trường ĐHNL nhiệm kỳ 2012-2015

Để tiến tới và làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn Trường ĐHNL nhiệm kỳ 2012-2015, Ngày 24 tháng 8 năm 2012, Công đoàn Phòng QTPV tiến hành đại hội để bầu ra BCH công đoàn bộ phận và các Công đoàn viên ưu tú tham dự đại hội công đoàn trường vào tháng 10/2012. 

Sau đây Công đoàn Phòng QTPV xin đăng tải Dự thảo báo cáo tổng kết và phương hướng của nhiệm kỳ mới của BCH công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012 để các CĐV tham gia góp ý và hoàn thiện tốt cho Đại hội.

 

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHNL

CÔNG ĐOÀN PHÒNG QTPV

---------------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

 Thái Nguyên, ngày     tháng  8  năm 2012

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2010 - 2012 VÀ

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012 - 2015

 

Căn cứ công văn Số 17/TB-CĐ ngày 22/6/2012 của Ban chấp hành Công đoàn Trường về việc hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012, Công đoàn Phòng QTPV tiến hành triển khai, đánh giá công tác công đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2012 và phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015 nhiệm kỳ như sau.

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2010-2012

1. Công tác tổ chức và nhân sự

- Trước 31/12/2011. Công đoàn Phòng QTPV bao gồm 24 công đoàn viên (CĐV) trong đó

+ Nam:  12   Nữ: 12 CĐV

            + Cán bộ tham gia giảng dạy: 03

            + Cán bộ phục vụ trong các tổ: 21

- Từ 1/01/2011 đến nay, do một số CĐV chuyển sang bộ phận khác và nghỉ chế độ nên số lượng CĐV trong Phòng QTPV tổng số 20 CĐV

+ Nam: 09   Nữ: 11 CĐV

            + Cán bộ tham gia giảng dạy: 03

            + Cán bộ phục vụ trong các tổ: 17

2. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng

- Trong thời gian qua, Công đoàn Phòng đã phối hợp với tổ chức chính quyền làm tốt công tác động viên công đoàn viên (CĐV) trong công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng:

- Nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các đợt sinh hoạt chính trị của Trường, công đoàn Trường tổ chức. Từ đó đội ngũ công đoàn viên đã nâng cao nhận thức của mình trong tư tưởng và hành động.

 3. Tổ chức các hoạt động phong trào thi đua trong CBVC

3.1. Công tác chuyên môn

- Đối với các công đoàn viên làm công tác giảng dạy trong Phòng luôn duy trì và phát huy phong trào thi đua đổi mới phương pháp dạy học, NCKH (hơn 15 bài báo KHCN trong và ngoài nước, tham gia 02 đề tài cấp Nhà nước và làm tốt các đề tài cấp bộ)

- Đối với các công đoàn viên làm công tác phục vụ trong Phòng luôn duy trì hiệu quả và đổi mới phương pháp làm việc để tăng năng xuất và tiết kiệm cho Nhà trường như tổ nước, tổ điện đã có cải tiến làm lợi cho Nhà trường hàng trăm triệu đồng.

3.2. Công tác phong trào

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Phòng đã phối hợp với tổ chức chính quyền làm tốt công tác động viên công đoàn viên (CĐV) trong hoạt động phong trào thi đua trong CBCC nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao:

- Tổ chức Công đoàn Phòng QT - PV vừa làm tốt chức năng giám sát, vừa cùng với chính quyền thực hiện đầy đủ mọi chế độ chính sách của Nhà nước, cũng như các qui định, chính sách của Nhà Trường đối với CBVC.

- Phối hợp cùng với chính quyền chăm lo chu đáo đời sống CBVC, thực hiện tốt công tác xét duyệt trợ cấp đột xuất, thăm hỏi và hỗ trợ các trường hợp ốm đau, bệnh tật.

- Cùng với chính quyền đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ – TDTT, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CBVC. Tham gia hội diễn văn nghệ CBVC  trong nhà Trường chào mừng các ngày lễ lớn. 

- Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ các quỹ vì người nghèo, xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nạn nhân bị thiên tai, lũ lụt, chất độc màu da cam, những bệnh nhân nghèo Tỉnh Thái Nguyên của Chính quyền và đoàn thể phát động.

4. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

BCH Công đoàn và toàn thể CĐV luôn quan tâm xâu sắc việc xây dựng tổ công đoàn vững mạnh:

1- Tổ chức và triển khai đầy đủ các văn bản, chỉ thị của công đoàn cấp trên, quán triệt và báo cáo định kỳ các hoạt động của công đoàn theo hướng dẫn.

2- Luôn củng cố tình đoàn kết đơn vị, tham gia tích cực và đóng góp tốt các chương trình hoạt động của công đoàn Trường.

3- Tham gia công tác xây dựng Đảng (góp ý kiến định kỳ cho chi bộ và đảng viên. Giới thiệu quần chúng đủ tiêu chuẩn dự bồi dưỡng kết nạp đảng 03, và giới thiệu đối tượng Đảng để chi bộ cử đi học cảm tình Đảng 07 đồng chí.

Nhìn chung toàn bộ các nội dung hoạt động của công đoàn cấp trên đều được CĐ phòng tổ chức triển khai toàn diện và đầy đủ; nhiều nội dung đã được đầu tư thỏa đáng để đạt hiệu quả. Phối hợp với chính quyền bàn bạc, triển khai thực hiện công tác đảm bảo sự công bằng và hiệu quả. Hầu hết các CĐV đều là những nhân tố tích cực, xung kích trong mọi công tác của chính quyền và đoàn thể.

5.  Những tồn tại cần khắc phục

- Chưa tập hợp và phát huy được sức mạnh tập thể, năng lực của CĐV trong các hoạt động phong trào văn nghệ vì nguyên các công đoàn viên có tính đa dạng về công việc và hạn chế vè thời gian do tính chất công việc không giống nhau. Chưa thực sự chủ động thực hiện các hoạt động ngoài phong trào chung của Nhà trường và CĐ Trường.

- Công tác sinh hoạt nâng cao năng lực chuyên môn, Sáng kiến cải tiến, Nghiên cứu khoa học, Đổi mới PPGD và cải tiến phục vụ trong CĐV chưa thường xuyên và đồng đều.  

- Triển khai công tác gặp nhiều khó khăn. Đánh giá thi đua chưa đồng đều về số lượng và chất lượng giữa các CĐV (do tính chất công việc). Vẫn tồn tại một số CĐV chưa thực sự tích cực hưởng ứng và tham gia các công tác của chính quyền, các phong trào của Công đoàn. Chưa đánh giá đúng mức các nhân tố tích cực và thiếu tích cực để động viên CĐV phấn đấu.

7. Kết quả thi đua

a) Năm học 2010-2011

* Công đoàn viên xuất sắc (24 CĐV/100% đạt)              

* Đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở (4 CĐV)                   

* Đạt danh hiệu LĐTT cả năm (20 CĐV)  

* Phụ nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”: ( 6 CĐV)

b) Năm học 2011 - 2012

* Công đoàn viên xuất sắc (19 CĐV / 100% đạt)            

* Đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở (08 CĐV)

* Đạt danh hiệu bằng khen của ĐHTN (02 CĐV)

* Đạt danh hiệu bằng khen của Bộ GDĐT (01 CĐV)                  

* Đạt danh hiệu LĐTT cả năm ( 19 CĐV)            

* Phụ nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”: ( 9  CĐV)

Trên đây là toàn bộ những hoạt động của Công đoàn Bộ phận phòng QTPV nhiệm kỳ 2010 - 2012 trên cơ sở triển khai Chỉ thị nghị quyết của Công đoàn Trường, Nội dung đánh giá tổng kết đã được BCH Công đoàn  thống nhất.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012 - 2015

Những nhiệm vụ trọng tâm mà công đoàn sẽ phối hợp với chính quyền và CĐV trong đơn vị tham gia, tổ chức, triển khai thực hiện trong nhiệm 2012 - 2015:

1. Phối hợp với chính quyền làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy tính kỷ cương, tình đoàn kết trong đơn vị:

-  Phối hợp với Nhà Trường, chính quyền tổ chức tốt đợt chào mừng 45 năm thành lập trường.

-  Triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

-  Triển khai cuộc vận động “Mỗi nhà giáo là một tấm gương về đạo đức, học tập và sáng tạo” của ngành Giáo dục.

2. Tham gia, tổ chức hiệu quả, động viên kịp thời công đoàn viên tham gia tích cực và toàn diện các hoạt động xây dựng phòng và Nhà trường:

-  Chủ động trong việc tổ chức cho CĐV tích cực tham gia góp ý kiến đối với các văn bản của Nhà Trường, trước mắt đóng góp ý kiến các văn bản quy định về chế độ và tiêu chí thi đua hàng năm của nhà Trường.

- Phối hợp với chính quyền tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên môn chuyên môn định kỳ

- Phối hợp với chính quyền, đoàn thể trong đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, (cụ thể: đảm bảo sự công bằng trong phân công nhiệm vụ, giảng dạy, phân phối quyền lợi vật chất của CĐV đơn vị).

3. Thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Theo dõi, giúp đỡ và giới thiệu CĐV tích cực với Chi bộ để phát triển Đảng.

4.  Quan tâm đến sự công bằng trong phân công nhiệm vụ, phân phối quyền lợi vật chất của CĐV (như bố trí giời giảng, phân cấp nhiệm vụ cho các tổ công tác, nhiệm vụ quản lý hành chính của từng CĐV, tổ CĐ) trong đơn vị.

5. Động viên CBGV trong đơn vị tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giảng dạy, NCKH và hoàn thành đúng thời hạn được giao.

6.  Tuyên truyền phát triển CĐV trong đơn vị, phấn đấu đạt danh hiệu tổ công đoàn vững mạnh với 100% công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

7. Chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ GV kịp thời khi đau ốm, hiếu hỷ, tích cực tham gia các phong trào từ thiện của nhà trường, Công đoàn Trường và Đại học Thái Nguyên phát động.

Các chỉ tiêu phấn đầu của nhiệm kỳ 2012 - 2015:

- Công tác chuyên môn:100% CĐV đạt LĐTT, 30% CSTĐ cấp cơ cở.

- Công tác công đoàn: 100% công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó

+ CĐV xuất sắc:   100%

+  CĐV nữ “giỏi việc trường, đảm việc nhà”         :   9

+  Giới thiệu CĐV với Chi bộ học đối tượng đảng:   2

+ Giới thiệu CĐV ưu tú với Chi bộ kết nạp đảng   :   4

      - Đề nghị xét danh:hiệu: Tập thể lao độngt iên tiến xuất sắc

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ công đoàn 2010 - 2012 của Phòng QTPV, xin cám ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị đại biểu cùng toàn thể. Rất mong sự đóng góp ý kiến của đại hội để báo cáo tổng kết được hoàn thiện hơn.

 

 

TM BCH CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch CĐ bộ phận

 

 

 

 

 

Nguyễn Hưng Quang

Web các đơn vị
ht
Đang online 975
Hôm nay 13577
Hôm qua 22890
Tuần này 57527
Tuần trước 166189
Tháng này 4259624
Tháng trước 4382464
Tất cả 44515403

Lượt truy cập: 44515480

Đang online: 1017

Ngày hôm qua: 22890

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ