Phòng Quản trị Phục vụ
hieubo
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Quản lý tài sản
08/04/2014 13:58 - Xem: 9944

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN, THIẾT BỊ

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN, THIẾT BỊ

Điều 1 : Quy định chung

1.1.   Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên để quản lý tài sản, thiết bị của Nhà nước tài sản Nhà trường bao gồm :   

a)     Đất và công trình xây dựng 

b)    Máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo, NCKH-CGCN

c)     Phương tiện vận tải, thiết bị mạng, thông tin liên lạc

d)    Bàn ghế, dụng cụ, thiết bị văn phòng

e)     Tài sản vô hình : Phần mềm máy vi tính, các phần mềm chuyên dụng, bản quyền tác giả, bằng phát minh sáng chế

f)Các loại tài sản khác

1.2.   Tài sản Nhà trường được hình thành do :

a)     Tài sản Nhà nước giao cho Trường quản lý, mua sắm bằng tiền từ ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước.

b)    Tài sản mua sắm từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ phúc lợi.

c)     Tài sản viện trợ của các Chính phủ, các tổ chức nước ngoài ; tài sản do tổ chức , cá nhân trong và ngoài nước biếu tặng.

d)    Các tài sản khác được xác lập sở hữu Nhà nước.  

Điều 2 Mua sắm    

2.1.       Việc mua sắm phải thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và quy trình do Nhà trường ban hành.

 

2.2.       Tài sản lựa chọn mua sắm phải đúng mục đích sử dụng, có độ bền cao, hiện đại, đồng bộ, tần suất sử dụng lớn, tiết kiệm năng lượng, có khả năng mở rộng và nâng cấp khi cần.

2.3.       Không khuyến khích sử dụng ngân sách Nhà nước để mua sắm những hàng hoá nhập ngoại mà trong nước đã sản xuất được.

2.4.       Khi các đơn vị nhận tài sản viện trợ, biếu tặng thì phải khai báo theo Quy định của Nhà nước và làm thủ tục nhập tại Phòng QTPV.

 

 

 

Điều 3 . Phân cấp quản lý tài sản, thiết bị, Phòng ốc

3.1.       Trường Đại học Nông Lân áp dụng cơ chế quản lý tài sản thiết bị 2 cấp : TRƯỜNG - PHÒNG, BAN, TRUNG TÂM và 3 cấp TRƯỜNG – KHOA - BỘ MÔN. Trong đó Phòng Ban hoặc Bộ môn, PTN là đơn vị quản lý, sử dụng trực tiếp. Khoa là đơn vị quản lý trung gian.

3.2.       Phòng Quản trị phục vụ được BGH ủy quyền giúp BGH quản lý  chung tài sản thiết bị toàn trường và là đơn vị trực tiếp quản lý sử dụng những tài sản thiết bị chung, lắp đặt tại lớp học, giảng đường, hành lang, nơi công cộng…, không thuộc quyền quản lý của đơn vị khác trong trường.

3.3.       Trưởng Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm chịu trách nhiệm trước BGH về quản lý tài sản thiết bị, phòng ốc được giao sau khi mua sắm, nhận biếu, tặng, chuyển giao từ nơi khác. Tuỳ theo cơ cấu tổ chức, Thủ trưởng đơn vị có thể giao cho trưởng các đơn vị cấp dưới hoặc cán bộ thuộc quyền, trực tiếp quản lý và sử dụng.

3.4.       Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng : trong quy trình mua sắm thiết bị, vật tư, khi làm thủ tục nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng thì Thủ trưởng ( hoặc Phó Thủ trưởng được phân công ) đơn vị là người ký bàn giao, nghiệm thu và bắt đầu chịu trách nhiệm quản lý tài sản thiết bị được phân cấp quản lý. Đối với tài sản thiết bị mua sắm theo các Dự án đầu tư thì BQL dự án ký tắt nghiệm thu, thay mặt BGH nhận bàn giao từ bên bán và chịu trách nhiệm quản lý cho đến khi bàn giao cho đơn vị sử dụng.

3.5.       Ký biên bản nhập tài sản thiết bị :  khi làm thủ tục thanh toán thì Thủ trưởng đơn vị ký vào mục “ Đơn vị tiếp nhận” và Bộ phận được giao ( Bộ môn, PTN hoặc cán bộ) trực tiếp sử dụng và quản lý ký nhận vào mục “ Bộ phận quản lý sử dụng “

3.6.         Căn cứ vào nhu cầu nội bộ, Trưởng đơn vị sử dụng có quyền điều chuyển tài sản trong nội bộ đơn vị để khai thác hiệu quả. Khi điều chuyển, đơn vị phải làm các thủ tục giao nhận nội bộ và điều chỉnh trong biên bản kiểm kê tài sản, báo cáo với phòng QTPV thay đổi tài sản trong biên bản kiểm kê hàng năm.

3.7.         Mọi trường hợp làm mất hoặc hư hỏng tài sản đều phải báo cáo phòng QTPV bằng văn bản để xác định nguyên nhân và trình Hiệu trưởng xử lý. 

Điều 4 : Sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, tài sản.

4.1.       Đơn vị được giao quản lý, được chủ động lên kế hoạch sử dụng thiết bị sao cho hiệu quả, tiết kiệm.

4.2.         Không sử dụng tài sản của Trường vào mục đích cá nhân. Khi cho thuê tài sản để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải được phép của Hiệu trưởng. Tài sản sử dụng vào các hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cho thuê đều phải trích khấu hao tài sản theo quy định của Nhà nước.

4.3.         Khi mang tài sản thiết bị của trường ra khỏi cổng trường đều phải làm thủ tục theo quy định riêng

4.4.         Phòng QTPV kiểm tra, giám sát việc quản lý tài sản của các đơn vị, tổ chức kiểm kê hàng năm và trình Hiệu trưởng làm quyết định điều chuyển tài sản giữa các đơn vị khi cần thiết.

4.5.         Hàng năm các đơn vị lập kế hoạch và dự trù kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa, chống xuống cấp tài sản thiết bị (kể cả phòng ốc) do mình quản lý để trình BGH phê duyệt.

4.6.         Phòng QTPV phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp tài sản thiết bị.

Điều 5 . Kiểm kê, điều động,  thanh lý

5.1.         Phòng QTPV có trách nhiệm lưu trữ tài liệu, thống kê tài sản thiết bị toàn trường và báo cáo BGH khi cần.

5.2.         Phòng KHTC có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ mua sắm toàn trường. Phòng KHTC và Phòng QTPV phải phối hợp thường xuyên đối chiếu sổ sách để đảm bảo số liệu trùng khớp giữa hai đơn vị.

5.3.         Phòng QTPV chịu trách nhiệm tổ chức công tác kiểm kê tài sản hàng năm hoặc bất thường (do bàn giao, chia tách, sáp nhập, giải thể đơn vị hoặc tổng kiểm kê theo chủ trương của Nhà nước); phát hành mẫu biểu, sổ sách và hướng dẫn các đơn vị thực hiện. Báo cáo kết quả kiểm kê và biện pháp xử lý trình Hiệu trưởng quyết định.

5.4.         Thời hạn sử dụng tài sản thiết bị tối thiểu phải bằng thời gian khấu hao do Nhà nước quy định. Tuy nhiên các cá nhân và đơn vị phải bảo quản tốt để kéo dài thời hạn sử dụng sau khi khấu hao hết. Khi đơn vị không có nhu cầu sử dụng và thời hạn khấu hao đã hết, Thủ trưởng đơn vị có thể đề nghị trả lại cho Nhà trường. Sau khi có quyết định điều động của BGH thì Phòng QTPV và đơn vị làm thủ tục bàn giao cuyển cho đơn vị mới hoặc Phòng QTPV tạm thời quản lý . Đơn vị sử dụng tài sản có nhu cầu điều động, chuyển nhượng, thanh lý tài sản phải lập báo cáo gửi Phòng QTPV để trình Hiệu trưởng quyết định.

5.5.         Khi hết thời hạn khấu hao và thiết bị hư hỏng, không còn sử dụng được nữa thì làm thủ tục thanh lý. Sau khi BGH đồng ý thì Phòng QTPV làm thủ tục tiếp nhận về kho của trường. Những thiết bị hư hỏng trước khi hết thời hạn khấu hao thì phải báo cáo để BGH xem xét, giải quyết. Khuyến khích tiếp tục sử dụng sau khi hết khấu hao.

5.6.         Sau khi bàn giao những thiết bị không có nhu cầu sử dụng hoặc thanh lý, cho Phòng QTPV thiết bị và Phòng QTPV làm thủ tục giảm sổ thì đơn vị mới hết trách nhiệm quản lý thiết bị đó.

5.7.         Phòng QTPV chịu trách nhiệm làm các thủ tục thanh lý theo đúng quy định của Nhà nước.

 

Điều 6.  Tổ chức thực hiện

 Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này. Các trường hợp vi phạm sẽ bị Hiệu trưởng xử lý tuỳ theo mức độ năng, nhẹ. Trong quá trình thực hiện, Quy định có thể được sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Hiệu trưởng.

 

                                                                              HIỆU TRƯỞNG 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
ht
Đang online 1390
Hôm nay 14335
Hôm qua 22890
Tuần này 58285
Tuần trước 166189
Tháng này 4260382
Tháng trước 4382464
Tất cả 44516161

Lượt truy cập: 44516161

Đang online: 1390

Ngày hôm qua: 22890

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ