Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Ban giám hiệu

Ban giám hiệu Nhà trường

06/09/2023 08:33 - Xem: 11071

1. Hiệu trưởng:  PGS.TS. Nguyễn Hưng Quang

+ Phụ trách chung công tác toàn trường;

+ Phụ trách công tác: Hành chính tổ chức; Kế hoạch tài chính; Thanh tra, Pháp chế và thi đua, quốc phòng và dân quân tự vệ; Phát triển nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đối ngoại.

+ Phát triển các dự án đầu tư chiều sâu cho phát triển cơ sở vật chất, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

+ Trực tiếp phụ trách chuyên môn các đơn vị: Phòng Hành chính Tổ chức, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Chương trình tiên tiến, Trung tâm Đào tạo và Phát triển quốc tế, Hội Cựu chiến binh, các Viện và Trung tâm trực thuộc Trường.

+ Trực tiếp sinh hoạt tại Phòng Kế hoạch Tài chính.

2. Phó Hiệu trưởng 1:  TS. Nguyễn Chí Hiểu

+ Phụ trách công tác: Đào tạo và phát triển chương trình đào tạo; Quản trị phục vụ; Quản lý chất lượng; Công nghệ thông tin, thư viện và chuyển đổi số.

+ Phát triển công tác xây dựng và quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật do Ngân sách Nhà nước cấp.

+ Được thừa uỷ quyền ký các quyết định, văn bản, nghiệp vụ ban hành liên quan đến các lĩnh vực phụ trách.

+ Trực tiếp phụ trách chuyên môn các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Quản trị Phục vụ, Phòng Quản lý chất lượng, Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học ứng dụng.

+ Trực tiếp sinh hoạt tại Phòng Quản lý chất lượng.

3. Phó Hiệu trưởng 2: TS. Phan Thị Hồng Phúc

+ Phụ trách công tác: Công tác truyền thông và tuyển sinh, kết nối doanh nghiệp; Ươm tạo công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp; Công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội; Công tác quản lý người học; Công tác công đoàn, nữ công, đoàn thanh niên, hội sinh viên; Phát triển các nguồn đầu tư, xã hội hoá, các dịch vụ có thu phục vụ đào tạo; Khai thác phát triển không gian nông nghiệp thông minh.

+ Được thừa uỷ quyền ký các quyết định, văn bản, nghiệp vụ ban hành liên quan đến các lĩnh vực phụ trách

+ Trực tiếp sinh hoạt tại Trung tâm tuyển sinh và Truyền thông.

+ Trực tiếp phụ trách chuyên môn các đơn vị: Phòng Công tác HSSV; Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Hỗ trợ khởi nghiệp, Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

Ngoài các nhiệm vụ chính được phân công nêu trên, khi có nhiệm vụ đột xuất phát sinh, tập thể Ban Giám hiệu sẽ bàn bạc và phân công cụ thể để thực hiện.