Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Ban giám hiệu

Ban giám hiệu Nhà trường

01/06/2021 17:00 - Xem: 7138

         ​1.  PGS.TS. NGUYỄN HƯNG QUANG - HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG

- Phụ trách chung công tác toàn trường;

- Phụ trách công tác: Hành chính tổ chức; Kế hoạch tài chính; Pháp chế và thi đua, quốc phòng và dân quân tự vệ; Công tác công đoàn; Công tác quản lý người học; Đối nội và đối ngoại.

- Phát triển các dự án đầu tư chiều sâu cho phát triển cơ sở vật chất, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

- Phụ trách chuyên môn các đơn vị: Phòng Hành chính Tổ chức, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Công tác HSSV, Văn phòng Chương trình tiên tiến, Trung tâm Đào tạo và Phát triển quốc tế, Hội Cựu chiến binh, các Viện và Trung tâm trực thuộc Trường.

- Trực tiếp sinh hoạt tại Phòng Kế hoạch Tài chính.


      2. TS. NGUYỄN CHÍ HIỂU – PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phụ trách công tác:

- Đào tạo, tuyển sinh các hệ; Quản trị phục vụ; Quản lý chất lượng, công tác thanh tra; Đoàn thanh niên, hội sinh viên.

- Phát triển công tác xây dựng và quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật do Ngân sách Nhà nước cấp.

- Được thừa uỷ quyền ký các quyết định, văn bản, nghiệp vụ ban hành liên quan đến các lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách chuyên môn các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Quản trị Phục vụ, Phòng Quản lý chất lượng, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

- Trực tiếp sinh hoạt tại Phòng Quản lý chất lượng.


     3. PGS.TS. NGUYỄN VIẾT HƯNG - PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phụ trách công tác:

- Phát triển nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; Ươm tạo công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp; Công nghệ thông tin, thư viện và chuyển đổi số; Phát triển các nguồn đầu tư, xã hội hoá, các dịch vụ có thu phục vụ đào tạo, góp phần nâng cao thu nhập cho cán bộ viên chức; Khai thác phát triển không gian nông nghiệp thông minh phục vụ tuyển sinh và phát triển thương hiệu Nhà trường.

- Được thừa uỷ quyền ký các quyết định, văn bản, nghiệp vụ ban hành liên quan đến các lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách chuyên môn các đơn vị: Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Hỗ trợ khởi nghiệp; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng.

- Trực tiếp sinh hoạt tại Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế.