Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Sổ tay sinh viên
Sổ tay sinh viên năm 2021

Sổ tay sinh viên năm 2021

Những điều cần biết về quy chế đào tạo, quy chế công tác sinh viên, các quy định về chế độ chính sách và chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ đối với sinh viên đại học hệ chính quy Sổ tay sinh viên năm 2021 (Áp dụng cho sinh viên K53)

Xem thêm
Sổ tay sinh viên năm 2020

Sổ tay sinh viên năm 2020

Những điều cần biết về quy chế đào tạo, quy chế công tác sinh viên, các quy định về chế độ chính sách và chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Xem thêm
Sổ tay sinh viên năm 2019

Sổ tay sinh viên năm 2019

Những điều cần biết về quy chế đào tạo, quy chế công tác sinh viên, các quy định về chế độ chính sách và chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Xem thêm
Sổ tay sinh viên năm 2018

Sổ tay sinh viên năm 2018

Những điều cần biết về quy chế đào tạo, quy chế công tác sinh viên, các quy định về chế độ chính sách và chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Xem thêm