Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Quy định, quy chế

Các Quyết định, quy định về lĩnh vực công tác HSSV của Trường Đại học Nông Lâm

10/06/2021 20:00 - Xem: 745
Căn cứ Quyết định số 4492/QĐ-ĐHTN ngày 15/11/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên Ban hành Quy chế công tác sinh viên Đại học Thái Nguyên hệ chính quy

STT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1 Quyết định về việc ban hành Quy định công tác bảo vệ tại trường Đại học Nông Lâm- Đại học Thái Nguyên 589/QĐ-ĐHNL-CTHSSV  17/7/2021 Tải về

2

Quyết định về việc Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy 128/QĐ-ĐHNL-HSSV

28/2/2020 

Tải về

3

Quyết định về việc Ban hành quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ của trường Đại học Nông Lâm 1382/QĐ-ĐHNL-HSSV

30/9/2019

Tải về

4 Quyết định về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tâp cho sinh viên hệ đào tạo chính quy 1762/QĐ-ĐHNL-HSSV 20/12/2019   Tải về

5

Quyết định về việc Ban hành quy định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên 866/QĐ-ĐHNL-HSSV

14/6/2018

Tải về

 6 Quyết định về việc Ban hành quy định Trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy 865/QĐ-ĐHNL-HSSV 14/6/2018    Tải về 
 7 Quyết định về việc Ban hành quy định Miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy 864/QĐ-ĐHNL-HSSV 14/6/2018    Tải về 
 8 Quyết định về việc Ban hành Đề án đổi mới CT HSSV theo hướng chăm sóc, hỗ trợ, tư vấn và phục vụ dịch vụ sinh viên 1167/QĐ-ĐHNL-HSSV 22/8/2018    Tải về 
9 Quyết định về việc Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy 1585/QD-ĐHNL-HSSV 31/10/2018      Tải về   
10 Quyết định về việc Ban hành Quy định về công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập đối với chương trình đào tạo hệ chính quy tại trường Đại học Nông Lâm 1588/QĐ-ĐHNL-HSSV 01/11/2018  Tải về
11 Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban cán sự lớp hệ đào tạo chính quy 1589/QĐ-ĐHNL-HSSV 01/11/2018  Tải về
12 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Công tác HSSV trực thuộc trường Đại học Nông Lâm 356/QĐ-ĐHNL-HSSV 24/3/2017 Tải về
13 Quyết định Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học áp dụng trong trường Đại học Nông Lâm 686/QĐ-ĐHNL 05/6/2017 Tải về
14 Quyết định Ban hành Quy định về hồ sơ sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ sinh viên của Trường Đại học Nông Lâm 699/QĐ-ĐHNL 06/6/2017 Tải về
15 Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của đội ANXK khu nội trú 1616/QĐ-ĐHNL- CT HSSV 09/11/2017 Tải về
16 Quyết định về việc Ban hành Quy trình, tiêu chí, chỉ tiêu, trình tự xét khen thưởng và Quy trình, trình tự xét kỷ luật sinh viên 1028/QĐ-HSSV 01/9/2016 Tải về