Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Mục tiêu - Định hướng phát triển

Mục tiêu - Định hướng phát triển

19/04/2021 14:54 - Xem: 15021

Mục tiêu tổng thể:

Phát triển Trường Đại học Nông Lâm theo định hướng nghiên cứu, tự chủ và là Trung tâm đào tạo chất lượng cao được kiểm định quốc tế, Trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín; cung cấp nguồn nhân lực có đầy đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm xã hội và có sức khỏe tốt phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.


Định hướng phát triển:

  • Đào tạo nguồn nhân lực theo định hướng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Các chương trình đào tạo được kiểm định theo chuẩn của khu vực ASEAN.
  • Phát triển Trường theo định hướng ứng dụng, tạo ra những sản phẩm khoa học công nghệ được công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín (ISI, SCOPUS), có tính ứng dụng cao và có khả năng thương mại.
  • Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ đào tạo và nghiên cứu theo hướng hiện đại, xây dựng môi trường học tập và nghiên cứu thân thiện mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam để thu hút các tổ chức, chuyên gia giỏi, sinh viên trong nước và quốc tế đến hợp tác, làm việc và học tập;
  • Đa dạng hoá nguồn thu tài chính để phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao đời sống cán bộ viên chức và người học.
  • Chủ động tham gia và tổ chức các hoạt động xã hội để nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc.