Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Phòng chức năng

Danh mục các phòng chức năng trường Đại học Nông Lâm

19/04/2021 15:58 - Xem: 18729

Phòng Hành chính tổ chức  (chi tiết)

  Phòng A102 - Nhà điều hành trung tâm

  0208.6275999 

   phonghctc@tuaf.edu.vn


Phòng Kế hoạch tài chính (chi tiết)

  Phòng A501 - Nhà điều hành trung tâm

  0208.6285012 

   phongkhtc@tuaf.edu.vn


Phòng Đào tạo (chi tiết)

  Phòng A103 - Nhà điều hành trung tâm

  0208.6285013

   phongdaotao@tuaf.edu.vn


Phòng Công tác học sinh sinh viên (chi tiết)

  Phòng A107 - Nhà điều hành trung tâm

  0208.6285025

   phongcthssv@tuaf.edu.vn


Phòng Quản trị phục vụ (chi tiết)

  Phòng A403 - Nhà điều hành trung tâm

  0208.6285010 

   phongqtpv@tuaf.edu.vn


Phòng Quản lý chất lượng (chi tiết)

  Phòng A307 - Nhà điều hành trung tâm 

  0208.6285011

   phongqlcl@tuaf.edu.vn


Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế (chi tiết)

  Phòng A401 - Nhà điều hành trung tâm

  0208.6285017

   phongqlkhqhqt@tuaf.edu.vn