Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Phòng chức năng

Giới thiệu Phòng Hành chính tổ chức

19/04/2021 16:13 - Xem: 4097

Phòng Hành chính - Tổ chức

Phòng Hành chính – Tổ chức được thành lập năm 1970, cùng với quá trình thành lập và phát triển của Trường Đại học Nông Lâm. Khi mới thành lập, phòng có tên là Phòng Hành chính. Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, phòng đã có nhiều lần thay đổi tên gọi để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao ở từng giai đoạn.

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác hành chính - tổng hợp; công tác pháp chế và thi đua khen thưởng.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tổ chức cán bộ

- Xây dựng chiến lược, chính sách phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đề án vị trí việc làm của Trường phù hợp với tình hình phát triển theo đúng quy định;

- Trình Hiệu trưởng ban hành các quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách đơn vị thuộc Trường theo phân cấp của Đại học Thái Nguyên;

- Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong Trường;

- Đề xuất Hiệu trưởng thành lập các hội đồng như: Hội đồng tuyển sinh của Trường, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng xét nâng lương, Hội đồng thi đua - khen thưởng, Hội đồng xét kỷ luật… theo quy định;

- Lập kế hoạch định biên và tuyển dụng hằng năm trình Đại học Thái Nguyên phê duyệt; tổ chức thực hiện tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm,… theo quy định hiện hành và theo phân cấp của Đại học Thái Nguyên;

- Lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBVC đảm bảo chuẩn theo chức danh nghề nghiệp và chức danh quản lý, lãnh đạo;

- Thực hiện kéo dài thời gian làm việc, thỉnh giảng đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đến tuổi nghỉ hưu và giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ, viên chức, người lao động;

- Thực hiện các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, nghỉ việc, nghỉ phép, chuyển việc, chế độ lao động, chế độ đối với thương binh, gia đình liệt sỹ...

- Triển khai các hoạt động về đánh giá cán bộ, kỷ luật cán bộ, viên chức và người lao động;

- Giải quyết chế độ chính sách về lương và phụ cấp cho cán bộ viên chức (CBVC), lao động hợp đồng (LĐHĐ) như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, chế độ phụ cấp thâm niên, phụ cấp độc hại… theo các văn bản pháp quy và hướng dẫn của Đại học Thái Nguyên;

- Quản lý, cập nhật, bổ sung thông tin hồ sơ cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động. Tổng hợp, thống kê báo cáo về công tác tổ chức cán bộ theo yêu cầu;

- Thực hiện các công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, điều tra lý lịch cán bộ, viên chức theo yêu cầu.

2.2. Công tác hành chính, tổng hợp

- Chủ trì việc quản lý, lưu giữ các loại thông tin, văn bản; tổ chức, quản lý, hướng dẫn các đơn vị việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Trường theo quy định; kiểm tra thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo Trường ký ban hành; quản lý và sử dụng con dấu;

- Xây dựng kế hoạch công việc hàng tuần, hằng tháng, hằng quý, hằng năm. Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện kế hoạch của Trường. Xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo tổng kết liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Trường;

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức các sự kiện, các ngày lễ, các hội nghị, hội thảo, tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc của Lãnh đạo Trường;

- Tiếp đón và tổ chức cho các đối tác đến liên hệ làm việc với Trường; cung cấp các thông tin phù hợp của Nhà trường cho các đối tác, xử lý các vấn đề liên quan tới báo chí;

- Quản lý, điều hành sử dụng phòng họp, xe ô tô và các trang thiết bị khác phục vụ các hoạt động của Trường.

2.3. Công tác pháp chế

- Tư vấn, giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Trường; bảo đảm cho Trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người học;

- Xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác pháp chế và các quy định quản lý nội bộ về công tác pháp chế của Trường trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác pháp chế và các quy định quản lý về công tác pháp chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Thái Nguyên;

- Kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của Trường; tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quản lý khi phát hiện có sự bất cập hoặc không phù hợp;

- Thực hiện việc góp ý cho dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Thẩm định hoặc tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản quan trọng (quy chế, quy định, quyết định, quy trình, đề án, nội quy,…) do các đơn vị của Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của Nhà nước; Tham mưu các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Trường;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy chế của các cơ quan liên quan và của Trường cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học của Trường;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và tổng hợp tình hình kết quả thực hiện công tác pháp chế của Trường.

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác pháp chế.

2.4. Công tác thi đua khen thưởng

- Quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân của Trường theo quy định hiện hành;

- Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của Trường; tổ chức và triển khai các phong trào thi đua và xây dựng điển hình tiên tiến.

- Giúp thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng khoa học và đào tạo xét duyệt các danh hiệu thi đua, các chức danh khoa học thuộc thẩm quyền quản lý.

- Lập hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xét các chức danh khoa học, các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên. Lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý khi có yêu cầu.

2.5. Công tác dân quân tự vệ

- Thực hiện các quy định theo Luật Dân quân tự vệ;

- Xây dựng đội ngũ dân quân tự vệ và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ dân quân tự vệ hằng năm theo kế hoạch huấn luyện của Ban Chỉ huy quân sự tỉnh và Đại học Thái Nguyên;

- Xây dựng và thực hiện các phương án phòng thủ trên địa bàn Trường dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy quân sự tỉnh và Đại học Thái Nguyên.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN