Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Học phí

Danh sách quy định mức thu học phí qua từng năm

02/02/2023 15:53 - Xem: 6328

DANH SÁCH MỨC THU HỌC PHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM QUA CÁC NĂM

Năm Ngày Tiêu đề File

 

 

2023

 

01/02/2023 Điều chỉnh mức học phí đào tạo hệ VLVH năm học 2022-2023  
31/01/2023 Điều chỉnh mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2022-2023  
31/01/2023 Điều chỉnh mức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2022-2023  
31/01/2023 Điều chỉnh mức thu học phí đào tạo đại học hệ chính quy năm học 2022-2023  
 

 

 

 

 

2022

24/10/2022 Quy định mức thu học phí đào tạo bậc đại học hệ VLVH năm học 2022-2023  
29/9/2022 QĐ mức học phí đào tạo Chương trình tiên tiến năm học 2022-2023  
29/9/2022 QĐ mức thu học phí đối với các lớp sinh viên có quy mô nhỏ năm học 2022-2023  
13/9/2022 Điều chỉnh mức học phí đào tạo bậc đại học chính quy năm học 2022-2023  
21/7/2022 Quy định mức thu học phí đào tạo chính quy năm học 2022-2023  
20/6/2022 Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2022-2023  
20/6/2022 Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2022-2023  
31/5/2022 Quy định mức thu học phí đối với các lớp sinh viên có quy mô nhỏ  
 

 

 

 

 

 

 

 2021

18/10/2021 Quy định mức học phí đào tạo bậc Đại học hệ VLVH năm học 2021-2022  
14/10/2021 Điều chỉnh mức thu học phí đào tạo hệ đại học chính quy năm học 2021-2022  
14/10/2021 Điều chỉnh mức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021-2022  
14/10/2021 Điều chỉnh mức thu học phí đào tạo trình độ tiễn sĩ  năm 2021-2022  
22/6/2021 Điều chỉnh mức học phí đào tạo hệ đại học chính quy năm học 2021-2022  
22/6/2021 Quy định mức học phí hệ VHVL năm học 2021-2022  
22/6/2021 Điều chỉnh mức thu học phí trình độ tiến sĩ năm học 2021-2022  
22/6/2021 Điều chỉnh mức thu học phí trình độ thạc sĩ năm học 2021-2022  
27/05/2021 Quy định về mức thu học phí hệ chính quy năm 2021-2022  
27/05/2021 Quy định về mức thu học phí trình độ tiến sĩ năm 2021-2022  
27/05/2021 Quy định về mức thu học phí trình độ thạc sĩ năm 2021-2021  
 

 

 

 2020

 

 

27/07/2020 Quy định học phí hệ VHVL năm học 2020-2021  
14/07/2020 Quy định về mức thu học phí trình độ tiến sĩ năm học 2020-2021  
14/07/2020 Quy định mức thu học phí hệ chính quy năm 2020-2021  
14/07/2020 Quy định về mức thu học phí trình độ thạc sĩ năm 2020-2021  
 

 

 

2019

11/06/2019  Quy định về mức thu học phí trình độ tiến sĩ năm 2019-2020  
11/06/2019 Quy định về mức thu học phí trình độ thạc sĩ năm 2019-2020  
05/06/2019 Quy định về mức thu học phí hệ VHVL năm 2019-2020  
03/06/2019 Quy định về mức thu học phí hệ chính quy năm 2019-2020  
20/02/2019  Thông báo lộ trình thu học phí đối với sinh viên khoán 51 bậc đại học hệ chính quy  
 

2018

23/07/2018 Quy định về mức thu học phí hệ chính quy năm  học 2018-2019  
15/05/2018 Quy định về mức thu học phí hệ VHVL năm học 2018-2019  
 

 

 

2017

08/09/2017 Quy định về mức thu học phí hệ VHVL năm học 2017-2018  
29/08/2017 Quy định về mức thu học phí bậc sau đại học năm học 2017-2018  
23/07/2017 Quy định về mức thu học phí hệ VHVL năm học 2018-2020  
13/07/2017 Quy định về mức thu học phí hệ chính quy năm học 2017-2018  
 

 

 

 

2016

11/11/2016 Quy định mức học phí đào tạo hệ đại học chính quy các ngành đào tạo Chương trình tiên tiến năm học 2016-2017  
30/09/2016 Quy định mức học phí hệ VHVL năm học 2016-2017  
26/07/2016 Thông báo về lộ trình học phí sinh viên khóa 48 bậc đại học chính quy  
17/06/2016 Quy định mức học phí đào tạo hệ chính quy năm học 2016-2017  
08/01/2016 Quy định mức học phí đào tạo hệ đại học chính quy Chương trình tiên tiến ngành Khoa học và Quản lý môi trường năm học 2015-2016  
 
BÀI VIẾT LIÊN QUAN