Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Thanh kiểm tra Đổi giờ
Hướng dẫn Phê duyệt đổi giờ lý thuyết học kỳ II năm học 2023 - 2024

Hướng dẫn Phê duyệt đổi giờ lý thuyết học kỳ II năm học 2023 - 2024

Hướng dẫn Phê duyệt đổi giờ lý thuyết học kỳ II năm học 2023 - 2024

Xem thêm
Hướng dẫn đổi giờ lý thuyết học kỳ II năm học 2023 - 2024

Hướng dẫn đổi giờ lý thuyết học kỳ II năm học 2023 - 2024

Hướng dẫn đổi giờ lý thuyết học kỳ II năm học 2023 - 2024

Xem thêm
Hướng dẫn đổi giờ học kỳ I năm học 2023 - 2024

Hướng dẫn đổi giờ học kỳ I năm học 2023 - 2024

Hướng dẫn đổi giờ học kỳ I năm học 2023 - 2024:

Xem thêm
Link đăng ký đổi giờ trực tuyến kỳ II - năm học 2021-2022

Link đăng ký đổi giờ trực tuyến kỳ II - năm học 2021-2022

Đăng ký đổi giờ trực tuyến kỳ II - năm học 2021-2022

Xem thêm