Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Khoa chuyên môn

Danh sách khoa đào tạo tại trường

01/06/2021 15:17 - Xem: 28133

Khoa Nông học 

            www.foa.tuaf.edu.vn

    0912.386574

    khoanonghoc@tuaf.edu.vn


Khoa Chăn nuôi thú y

           www.vet.tuaf.edu.vn

   0208.3851426

   khoachannuoithuy@tuaf.edu.vn


Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn 

  www.ferd.tuaf.edu.vn

   0208.3759761

   khoakinhteptnt@tuaf.edu.vn


Khoa Lâm nghiệp 

  www.fof.tuaf.edu.vn

  0208.3851427

  khoalamnghiep@tuaf.edu.vn  


Khoa Môi trường 

  environment.tuaf.edu.vn

  0983.640105

   khoamoitruong@tuaf.edu.vn


Khoa Quản lý tài nguyên 

  www.frm.tuaf.edu.vn

  0208.3753035

  khoaqltn@tuaf.edu.vn


Khoa Cơ bản 

  www.fsb.tuaf.edu.vn

  0208.3654417

   khoakhoahoccoban@tuaf.edu.vn


Văn phòng Chương trình tiên tiến 

  www.aep.tuaf.edu.vn

  0962.233901

   vanphongcttt@tuaf.edu.vn