Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
10/12/5015 Quyết định tuyển dụng viên chức đợt 1 2015
16/05/2024 Quyết định chi tiền 1/6/2024
08/04/2024 Quyết định chi tiền nhân ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5/2024.
28/03/2024 Quyết định chi tiền nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3/2024
26/02/2024 Quyết định chi tiền 8.3.2024
26/01/2024 Quyết định số 1582/QĐ-CTN, ngày 25/12/2023 của Chủ tịch nước về việc phong tặng Danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú"
26/01/2024 Quyết định số 4483/QĐ-BGDĐT, ngày 27/12/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc công nhận danh hiệu thi đua (CSTĐ cấp Bộ)
26/01/2024 Quyết định số 3812/QĐ-BGDĐT, ngày 13/11/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tặng Cờ thi đua
26/01/2024 Quyết định số 3811/QĐ-BGDĐT, ngày 13/11/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc công nhận danh hiệu thi đua
26/01/2024 Công văn số 992/ĐHNL-HCTC, ngày 10/11/2023 của Hiệu trưởng V/v phát động thi đua năm học 2023-2024
26/01/2024 Công văn số 844/ĐHNL-HCTC, ngày 25/9/2023 của Hiệu trưởng V/v xây dựng kế hoạch bồi dưỡng điển hình tiên tiến và khen thưởng cao năm học 2023-2024
26/01/2024 Công văn số 843/ĐHNL-HCTC, ngày 25/9/2023 của Hiệu trưởng về việc đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể và cá nhân năm học 2023-2024
26/01/2024 Quyết định số 969/QĐ-ĐHNL-HCTC, ngày 24/11/2023 của Hiệu trưởng V/v ban hành Bộ tiêu chí thi đua năm học 2023-2024 Trường ĐHNL, ĐHTN
26/01/2024 Quyết định số 889/QĐ-ĐHNL-HCTC, ngày 25/10/2023 của Hiệu trưởng V/v thành lập Hội đồng TĐKT năm học 2023-2024 Trường ĐHNL, ĐHTN
26/01/2024 Kế hoạch số 757/KH-ĐHNL-HCTC, ngày 28/8/2023 của Hiệu trưởng về Kế hoạch công tác Pháp chế, Thi đua khen thưởng năm học 2023-2024
26/01/2024 Nghị quyết số 26/NQ-HĐT, ngày 14/11/2023 của Hội đồng trường Trường ĐHNL V/v bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHNL, nhiệm kỳ 2020-2025
26/01/2024 Quyết định số 121-QĐ/ĐU ngày 15/01/2024 của ĐU Trường ĐHNL thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác và Tổ PV rà soát, bổ sung QH cán bộ cấp ủy và cán bộ LĐ, QL nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030
26/01/2024 Kế hoạch số 47-KH/ĐU, ngày 15/01/2024 của Đảng ủy Trường ĐHNL về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 năm 2024
26/01/2024 Quyết định số 99-QĐ/ĐU, ngày 07/3/2023 của Đảng ủy Trường ĐHNL về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định số 02-QĐ/ĐU ngày 08/12/2022 của Đảng ủy Trường ĐHNL về công tác quy hoạch cán bộ
26/01/2024 Quy định số 02-QĐ/ĐU, ngày 08/12/2022 của Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm về công tác quy hoạch cán bộ