Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
06/06/2021 Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT phê duyệt đề án "Tăng cường quản ly, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng
06/06/2021 Quyết định Phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025
06/06/2021 Tài liệu tuyên truyền Luật An ninh mạng
05/06/2021 Thông tư ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
05/06/2021 Danh sách cán bộ, viên chức và người lao động tham gia bảo hiểm thân thể năm 2021 (đợt 1)
05/06/2021 Danh sách cán bộ, viên chức và người lao động tham gia bảo hiểm thân thể năm 2021 (đợt 2)
05/06/2021 danh sách giảng viên được hưởng phụ cấp ưu đãi năm học 2020-2021
05/06/2021 Danh sách cán bộ, viên chức được hưởng phụ cấp thâm niên năm 2020
05/06/2021 Đăng ký quỹ lương năm 2021
05/06/2021 Danh sách viên chức và người lao động được hưởng phụ cấp độc hại nguy hiểm năm học 2020-2021
05/06/2021 Nâng bậc lương năm 2020
05/06/2021 Danh sách cán bộ, viên chức và người lao động
05/06/2021 Quyết định số 1793/ĐHTN-QĐ về việc ban hành quy định kéo dài thời gian công tác làm việc đối với giảng viên trong ĐHTN
05/06/2021 Quyết định ban hành chương trình phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm 2030
04/06/2021 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP
04/06/2021 Thông tư số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
04/06/2021 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
04/06/2021 Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg về chế độ chính sách đối với cán bộ ĐTN CS HCM, Hội sinh viên Việt Nam
04/06/2021 Ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn
04/06/2021 Thông tư số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP chế độ phụ cấp đới với CCB