Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
26/08/2022 Thông báo thu học phí Cao học năm học 2022-2023
18/08/2022 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2022-2023
18/08/2022 Quyết định chi tiền 2.9.2022
05/08/2022 Hướng dẫn Đại hội chi Đoàn và các biểu mẫu
28/06/2022 Thông báo công khai kết quả bình xét Thi đua Khen thưởng năm học 2021-2022 Cập nhật
15/06/2022 Thông báo lần 2 về việc thu học phí cao học các khóa 26,27,28,29
15/06/2022 Thông báo lần 3 về việc thu học phí nghiên cứu sinh các khóa từ 17 đến 23
13/06/2022 Quyết định chi hỗ trợ cán bộ viên chức đi nghỉ nghỉ mát hè năm 2022
11/06/2022 Nghị quyết số 07/NQ-HĐT ngày 01/7/2021 của Hội đồng trường Trường ĐHNL về việc thành lập Trung tâm Phát triển nông thôn SMART trực thuộc Trường ĐHNL
11/06/2022 Nghị quyết số 13/NQ-HĐT ngày 16/8/2021 của Hội đồng trường Trường ĐHNL về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu trực thuộc Trường ĐHNL
11/06/2022 Nghị quyết số 23/NQ-HĐT ngày 27/10/2021 của Hội đồng trường Trường ĐHNL về việc thành lập Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông thuộc Trường ĐHNL
11/06/2022 Nghị quyết số 27/NQ-HĐT ngày 26/11/2021 của Hội đồng trường Trường ĐHNL về việc đổi tên Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp thành Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững, trực thuộc Trường ĐHNL
11/06/2022 Nghị quyết số 05/NQ-HĐT ngày 09/3/2021 của HĐT về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữa chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
11/06/2022 Nghị quyết số 01/NQ-HĐT ngày 13/01/2021 của Hội đồng trường Trường ĐHNL về việc ban hành Quy định thành lập, tổ chức lại và giải thể Trung tâm tư chủ trực thuộc Trường ĐHNL, ĐHTN
11/06/2022 Nghị quyết số 07/NQ-HĐT ngày 31/12/2020 của Hội đồng trường Trường ĐHNL về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Trường ĐHNL giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030
11/06/2022 Quyết định số 03/QĐ-HĐT ngày 12/11/2020 của Hội đồng trường Trường ĐHNL về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHNL nhiệm kỳ 2020-2025
11/06/2022 Quyết định số 02/QĐ-HĐT ngày 12/11/2020 của Hội đồng trường Trường ĐHNL về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHNL nhiệm kỳ 2020-2025
09/06/2022 Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
03/06/2022 Nghị quyết số 03/NQ-HĐT ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành Quy chế tài chính của trường Đại học Nông Lâm, ĐHTN
03/06/2022 Nghị quyết số 04/NQ-HĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm, ĐHTN