Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
16/05/2014 Thông tư quy định việc quản lý nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen
15/11/2013 Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
20/06/2013 Thông báo về việc xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
21/12/2012 Thông báo về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước chi tiết năm 2013 Cập nhật
29/04/2012 QĐ số 350/QĐ-ĐHTN ngày 26/4/2012 về Ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ
27/03/2012 Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo trình độ tiên sĩ ban hành kèm theo thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng BGD và ĐT
20/07/2009 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 52/2009/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
30/06/2009 Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT về ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ngày 7/5/2009
25/10/2007 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 113/2007/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2007 SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 71/2006/TT-BTC NGÀY 09/08/2006 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2006/NĐ-CP
06/10/2006 THÔNG TƯ 81/2006/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT CHI ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ