Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
01/07/2016 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế
01/07/2016 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế
30/06/2016 Thông tư Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học"
09/06/2016 Thông báo về việc hỗ trợ cán bộ đi tham quan, nghỉ mát hè 2016
06/06/2016 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Cập nhật
06/06/2016 Thông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
05/06/2016 Thông tư ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
19/05/2016 21 khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân Cập nhật
19/05/2016 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế
19/05/2016 Nghị Quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dự toán NSNN năm 2016 được thông qua ngày 11/11/2015
17/05/2016 Thông báo về việc chi quà nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2016
16/05/2016 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 09/2016 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
10/05/2016 QĐ Số 493/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 9/5/2016 Ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ
03/05/2016 Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ chính quy
28/04/2016 Nghị định 86/2015/NĐ-CP cơ chế thu quản lý học phí, chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ CPHT
11/04/2016 Thông báo về việc tạm ứng và quyết toán kinh phí đề tài, dự án năm 2016 ban hành kèm theo Công văn số 350/TB-KHTC ngày 7/4/2016 của Hiệu trưởng Nhà trường.
29/03/2016 Thông báo về việc chi quà nhân dịp kỷ niệm Ngày chiến tháng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5/2016
29/03/2016 Thông báo về việc chi quà nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương
16/03/2016 Thông báo về việc thu, nộp minh chứng quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015
03/03/2016 Thông báo về việc chi quà nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2016