Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Trợ cấp xã hội
Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-HSSV, ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy định trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đào tạo hệ chính quy

Xem thêm
Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Quyết định cấp Trợ cấp xã hội năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định cấp Trợ cấp xã hội năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-ĐHNL ngày 28/02/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy, áp dụng trong trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Quyết định cấp Trợ cấp xã hội năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định cấp Trợ cấp xã hội năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định Trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ_HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Quyết định về việc trợ cấp xã hội năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc trợ cấp xã hội năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với HSSV là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập

Xem thêm
Quyết định về việc trợ cấp xã hội năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc trợ cấp xã hội năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với HSSV là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ

Xem thêm
Quyết định về việc trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với HSSV là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập

Xem thêm