Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Thực tập nước ngoài
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch năm 2022

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch năm 2022

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-ĐHNL- HSSV ngày 19/3/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc Hướng dẫn thực hiện công tác trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài tại trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch

Căn cứ vào biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với Tổ chức Agri LIDA, Đan Mạch ký kết ngày 24/5/2021 về phối hợp triển khai chương trình thực tập sinh tại Đan Mạch cho sinh viên

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch

Căn cứ vào biên bản hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với Tổ chức Agri LIDA, Đan Mạch ký kết ngày 19/5/2021 về phối hợp triển khai chương trình thực tập sinh tại Đan Mạch cho sinh viên

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại CHLB Đức

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại CHLB Đức

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-ĐHTN ngày 20/3/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên v/v ủy quyền giải quyết các thủ tục cử, gia hạn và thu nhận sinh viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài trong thời hạn dưới 12 tháng

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-ĐHNL-HTQT ngày 19/3/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc hướng dẫn thực hiện công tác trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài tại trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ vào thư mời của Tổ chức Business Management Cooperative- Nhật bản ngày 12/01/2021

Xem thêm
Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Nhật bản

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Nhật bản

Căn cứ vào thư mời của tổ chức Human Support Cooperative- Nhật Bản ngày 12/01/2021 về việc đồng ý cho sinh viên của trường Đại học Nông Lâm sang thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm với Tập đoàn Vinaeximco Nhật Bản ngày 20/01/2018 và thư mời của Nghiệp đoàn Vinaeximco ngày 10/9/2019

Xem thêm
Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập Nghề nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập Nghề nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ vào thư mời của Tổ chức Keiei-Joho Service Cooperative- Nhật Bản ngày 25/12/2020

Xem thêm
Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-ĐHNL-HTQT ngày 19/3/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm v/v hướng dẫn thực hiện công tác trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài tại trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và thực tập nghề nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và thực tập nghề nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm với Nghiệp đoàn TOYO Nhật Bản ngày 20/01/2018 và thư mới của Nghiệp đoàn TOYO ngày 25/12/2020

Xem thêm
Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Đan Mạch

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Đan Mạch

Căn cứ vào biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm với Tổ chức Agri LIDA, Đan Mạch ký kết ngày 22/3/2019 về phối hợp triển khai chương trình thực tập sinh tại Đan Mạch cho sinh viên

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-ĐHNL-HTQT ngày 19/3/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc hướng dẫn thực hiện công tác trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài tại trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập Tốt nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập Tốt nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-ĐHNL-HTQT ngày 19/3/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc hướng dẫn thực hiện công tác trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài tại trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Đan Mạch

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Đan Mạch

Căn cứ vào biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với Tổ chức Agri LIDA, Đan Mạch ký kết ngày 22/3/2019 về phối hợp triển khai chương trình thực tập sinh tại Đan Mạch cho sinh vien trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Đan Mạch

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Đan Mạch

Căn cứ vào biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm với Tổ chức Agri LIDA, Đan Mạch ký kết ngày 22/3/2019 về việc phối hợp triển khai chương trình thực tập sinh tại Đan Mạch cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Đan Mạch

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Đan Mạch

Căn cứ vào biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm với Agri LIDA, Đan Mạch ký 22/3/2019 về phối hợp triển khai thực tập sinh tại Đan Mạch cho sinh Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ/ĐHNL-HTQT ngày 19/3/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học nông Lâm về việc hướng dẫn thực hiện công tác trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài tại trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm