Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Viện nghiên cứu

Danh sách Viện nghiên cứu

07/06/2021 00:31 - Xem: 11382

Viện Khoa học sự sống  

   Tòa nhà trụ sở viện KHSS

   02803. 753. 032 

   vienkhss@tuaf.edu.vn

  www.tils.tuaf.edu.vn


Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững 

  Trụ sở viện NCPTLN

   0383.854005

   vienlamnghiep20@gmail.com

   www.ifrad.vn


 

Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm 
 

  Trụ sở viện CNSH&CNTP

   0208.6285120

   viencnshcntp@tuaf.edu.vn

   www.ibft.tuaf.edu.vn