Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
20/08/2017 Tin mới: Rất đơn giản để biết được thông tin BHXH của mình Cập nhật
20/08/2017 Chính thức giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 01/6/2017 với Người sử dụng lao động Cập nhật
20/08/2017 Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2021
20/07/2017 Luật quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
20/07/2017 Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 19/06/2017.
20/07/2017 Thông tư 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở
20/07/2017 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị
01/07/2017 Thông tư 02/2017 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
01/07/2017 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị
25/06/2017 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014
22/06/2017 Hợp đồng cung cấp phần mềm tuyển sinh, phần mềm khảo sát sinh viên
09/06/2017 thông báo số 772 tuyển dụng GV HĐ
07/06/2017 Thông báo về việc tạm ứng và quyết toán kinh phí đề tài, dự án năm 2017
05/06/2017 Quyết định số 112/QĐ-ĐHNL-TCCB về việc ban hành quy định kéo dài thời gian làm việc của giảng viên
05/06/2017 Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT về ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ngày 4/4/2017
02/06/2017 Quyết định số 645/QĐ-ĐHNL ngày 31/5/2017 về việc ban hành quy định về công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
27/05/2017 Lễ kết nạp Đảng viên mới chi bộ phòng Kế hoạch tài chính Cập nhật
17/05/2017 Thông báo về việc chi quà nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2017
05/05/2017 Chỉ thị số 05-CT/TW của BCH TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
21/04/2017 Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia