Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
03/06/2022 Quyết định số 04/QĐ-HĐT ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm
03/06/2022 Nghị quyết số 03/NQ-HĐT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng trường Trường ĐHNL về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm, ĐHTN
03/06/2022 Quyết định số 45/QĐ-HĐĐHTN ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng Đại học Thái Nguyên về việc công nhận bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025
03/06/2022 Quyết định số 36/QĐ-HĐĐHTN ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Đại học Thái Nguyên về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025
03/06/2022 Quyết định số 01/QĐ-HĐT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng trường Trường ĐHNL về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng trường Trường ĐHNL, nhiệm kỳ 2020-2025
03/06/2022 Quyết định số 32/QĐ-HĐĐH ĐHTN ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng Đại học Thái Nguyên về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025
03/06/2022 Quyết định số 31/QĐ-HĐĐH ĐHTN ngày 12/8/2020 của Đại học Thái Nguyên về việc công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025
01/06/2022 Công văn V/v phân công đơn vị phụ trách tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo trong ĐHTN năm học 2021 - 2022
30/05/2022 Công văn V/v phân công triển khai nội dung thi đua và xét khen thưởng năm học 2021 - 2022 của Bộ GD&ĐT
30/05/2022 Công văn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Nông Lâm
23/05/2022 Chi tiền nhân dịp 1.6.2022
05/05/2022 Thông báo lần 2 về việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại các đơn vị
05/05/2022 Thông báo lần 3 về việc nộp tiền quỹ phúc lợi các Hợp đồng dịch vụ xã hội hóa
19/04/2022 Quyết định chi tiền Chiến thằng 30.4 và Quốc tế lao động 1.5.2022
16/04/2022 Quyết định chi tiền Chiến thằng 30.4 và Quốc tế lao động 1.5.2022
31/03/2022 Danh sách cán bộ, viên chức và người lao động
30/03/2022 Thống báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022
29/03/2022 Thông báo lần 2 về việc nộp tiền đóng góp quỹ phúc lợi của các hợp đồng dịch vụ xã hội hóa
25/03/2022 Chi tiền giỗ tổ 10.3.2022
09/03/2022 QĐ số: 154/QĐ-ĐHTN-ĐT ngày 8/3/2022 về Ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nông Lâm