Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
04/06/2021 Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg về chế độ chính sách đối với cán bộ ĐTN CS HCM, Hội sinh viên Việt Nam
04/06/2021 Ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn
04/06/2021 Thông tư số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP chế độ phụ cấp đới với CCB
04/06/2021 Công văn số 2939BNV-TL về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ
04/06/2021 Thông tư số 07/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức
04/06/2021 Quy trình tuyển dụng viên chức
04/06/2021 Hướng dẫn đánh giá phân loại viên chức
04/06/2021 Chế độ làm việc của giảng viên trong Trường Đại học Nông Lâm
04/06/2021 Nội quy lao động
04/06/2021 Quy trình tuyển dụng lao động hợp đồng
04/06/2021 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
04/06/2021 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm
04/06/2021 Thông tư 29 về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH
04/06/2021 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH hướng dẫn nghị định 54/2011/NĐ-CP
04/06/2021 Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
04/06/2021 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ
04/06/2021 Ban hành quy định về nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Thái Nguyên Cập nhật
04/06/2021 Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
04/06/2021 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức
04/06/2021 Thông tư hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động