Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Khen thưởng – Kỷ luật
Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2019-2020

Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2019-2020

Căn cứ kết quả họp xét của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên ngày 21/9/2020

Xem thêm
Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2018-2019

Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2018-2019

Căn cứ kết quả họp xét của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên ngày 05/9/2019

Xem thêm
Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2017-2018

Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2017-2018

Căn cứ vào thành tích học tập và rèn luyện của các Tập thể, cá nhân sinh viên đã đạt được trong năm học 2017-2018

Xem thêm
Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2016-2017

Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2016-2017

Căn cứ vào thành tích học tập và rèn luyện của các Tập thể, cá nhân đã đạt được trong năm học 2016-2017

Xem thêm
Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2015-2016

Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2015-2016

Căn cứ vào thành tích học tập và rèn luyện của các Tập thể, cá nhân đã đạt được trong năm học 2015-2016

Xem thêm
Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2014-2015

Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2014-2015

Căn cứ vào thành tích học tập và rèn luyện của các Tập thể, cá nhân đã đạt được trong năm học 2014-2015

Xem thêm