Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Học phí Hệ cao học
Quyết định về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2023-2024

Quyết định về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2023-2024

Căn cứ Quyết định 23/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 9/01/2024 của Trường Đại học Nông Lâm về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2023-2024

Xem thêm
Quyết định về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2023-2024

Quyết định về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2023-2024

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 9/01/2024 của Trường Đại học Nông Lâm về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2023-2024

Xem thêm
Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2023-2024

Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2023-2024

Quyết định số 782/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 22/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc quy định mức học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2023-2024

Xem thêm
Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2023-2024

Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2023-2024

Quyết định số 781/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 22/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc quy định mức học phí đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2023-2024

Xem thêm
Quyết định về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2022-2023

Quyết định về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2022-2023

Căn cứ Quyết định 64/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 31/1/2023 của Trường Đại học Nông Lâm về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2022-2023

Xem thêm
Quyết định về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2022-2023

Quyết định về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2022-2023

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 31/1/2023 của Trường Đại học Nông Lâm về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2022-2023

Xem thêm
Quy định mức thu học phí trình đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2022-2023

Quy định mức thu học phí trình đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2022-2023

Quyết định số 532/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 20/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm về việc quy định mức học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2022-2023

Xem thêm
Quy định mức thu học phí trình đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2022-2023

Quy định mức thu học phí trình đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2022-2023

Quyết định số 531/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 20/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm về việc quy định mức học phí đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2022-2023

Xem thêm
Điều chỉnh mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2021-2022

Điều chỉnh mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2021-2022

Theo Quyết định số 837/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 14/10/2021 của Trường Đại học Nông Lâm về việc Điều chỉnh mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2021-2022

Xem thêm
Điều chỉnh mức thu học phí đào tạo trình độ tiến thạc sĩ năm học 2021-2022

Điều chỉnh mức thu học phí đào tạo trình độ tiến thạc sĩ năm học 2021-2022

Quyết định số 836/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 14/10/2021 của Trường Đại học Nông Lâm về việc điều chỉnh mức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2021-2022

Xem thêm
Điều chỉnh mức thu học phí trình độ tiến sĩ năm học 2021-2022

Điều chỉnh mức thu học phí trình độ tiến sĩ năm học 2021-2022

Theo quyết định số 477/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 22/6/2021 của Trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Điều chỉnh mức thu học phí trình độ thạc sĩ năm học 2021-2022

Điều chỉnh mức thu học phí trình độ thạc sĩ năm học 2021-2022

Theo quyết định số 476:QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 22/6/2021 của Trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Quy định về mức thu học phí trình độ tiến sĩ năm học 2021-2022

Quy định về mức thu học phí trình độ tiến sĩ năm học 2021-2022

Căn cứ Quyết định số: 376/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 27/5/2021 của Trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm