Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu Phòng Đào tạo

30/01/2023 16:57 - Xem: 2207

- Tên đơn vị: PHÒNG ĐÀO TẠO,  Trường Đại học Nông lâm, Đại họcThái Nguyên

- Điện thoại: 0208. 6285033; 0208. 6285 013

- Website: www.daotao.tuaf.edu.vn 

I. CHỨC NĂNG

            - Tham mưu cho Hiệu trưởng các công việc liên quan đến hoạt động quản lý và phát triển đào tạo hệ chính quy và sau đại học.

            - Tổ chức thực hiện công tác quản lý đào tạo hệ chính quy, hệ sau đại học thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của đơn vị.

II. NHIỆM VỤ

            1. Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định trong công tác quản lý đào tạo.

            2. Tổ chức nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mục tiêu, chương trình, giáo trình, cơ cấu kiến thức đào tạo đại học phù hợp với yêu cầu của ngành nghề đào tạo và theo hướng liên thông hội nhập quốc tế.

            3. Làm đầu mối lập kế hoạch phối hợp với các Khoa thực hiện việc xây dựng các đề án mở ngành đào tạo, tổ chức nghiệm thu các đề án sau khi hoàn thiện.

            4. Đề xuất chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh đối với các hệ đào tạo đại học chính quy, các hệ đào tạo có cấp bằng đại học chính quy và sau đại học.

            5. Thường trực Hội đồng và các Ban giúp việc Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học cấp bằng chính quy và sau đại học của Trường.

            6. Chủ trì tổ chức khai giảng, bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho các hệ đại học chính quy, liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên đại học, văn bằng 2 thuộc thẩm quyền quản lý của Phòng.

            7. Xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy; kế hoạch thi kết thúc môn học.

            8. Xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực hiện kế hoạch thực tập, thực tế làm khóa luận hệ đại học, luận văn thạc sỹ; xây dựng kế hoạch và tổ chức các lễ bảo vệ luận văn và luận án;

            9. Chuẩn bị hồ sơ và quyết định công nhận tốt nghiệp; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thủ tục và quy trình xét ngừng học, thôi học, bảo lưu, học lại, thi lại…

            10. Quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ, lưu giữ điểm thi bản gốc và các tài liệu có liên quan đến đào tạo. Phối hợp các đơn vị có liên quan làm thủ tục cấp bằng tốt nghiệp chính quy và sau đại học.

            11. Đầu mối quản lý công tác xây dựng và phát triển học liệu của Nhà Trường.

            12. Thực hiện các báo cáo thống kê liên quan đến công tác đào tạo theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên.

            13.  Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án thí điểm mới, đề án nâng cao chất lượng đào tạo của các hệ đào tạo chính quy và sau đại học.

            14. Thẩm định và xác nhận số giờ giảng của giáo viên cho các hệ đào tạo.

            15. Phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện quy chế đào tạo của sinh viên.

            16. Đầu mối đề xuất trình Hiệu trưởng xét: chuyển đi, chuyển đến, xét lên lớp, dừng học, tiếp tục học, thôi học cho sinh viên hệ chính quy và sau đại học.

            17. Phối hợp với Văn phòng Chương trình tiên tiến tổ chức quản lý các chương trình đào tạo tiên tiến.

            18. Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp học phí của các hệ đào tạo do đơn vị quản lý.

            19. Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức và lao động hợp đồng của Phòng.

            20. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phòng Đào tạo hiện có 10 cán bộ, viên chức, trong đó có 02 PGS.TS, 01 tiến sĩ, 6 thạc sĩ, 1 cử nhân.

Cơ cấu tổ chức phòng Đào tạo gồm:

            - 01 Trưởng phòng;

            - 02 phó phòng

            - 07 chuyên viên