Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU PHÒNG KHCN&HTQT

08/06/2021 16:59 - Xem: 2261

1. CHỨC NĂNG

Phòng KHCN&HTQT giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý và mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hoạt động lao động sản xuất, hợp tác quốc tế nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và góp phần ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 2. NHIỆM VỤ

 - Tham gia cùng Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường dựng kế hoạch hoạt động, giám sát và đánh giá các hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế.

 - Xây dựng các chiến lược, các định hướng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, xây dựng mối quan hệ hợp tác với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức cơ quan khác, tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ đào tạo góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 - Xây dựng mối quan hệ với các Bộ, Ban ngành và địa phương trong nước và các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ nước ngoài nhằm khai thác các nguồn kinh phí phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu của Trường.

 - Phối hợp với các đơn vị trong trường triển khai các hoạt động KHCN, tổ chức kiểm tra giám sát tiến độ triển khai các đề tài theo đúng yêu cầu của Nhà nước.

 - Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị thúc đẩy tạo lập, mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế, góp phần tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trường.

 - Hỗ trợ các đơn vị cùng nhà trường xây dựng quản lý các chương trình dự án, đề tài kêu gọi đầu tư hỗ trợ của các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ nhằm tranh thủ tài trợ của các tổ chức quốc tế.

 - Xây dựng kế hoạch, quy chế kiểm tra, giám sát, đánh giá mọi chương trình, dự án và các hoạt động hợp tác quốc tế trong trường nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đảm bảo các hoạt động hợp tác quốc tế thực hiện theo đúng pháp luật vì lợi ích của trường và lợi ích quốc gia.

 - Tham gia xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học xét chọn cán bộ bồi dưỡng, thực tập sinh, nghiên cứu, tham gia các Hội đồng khoa học, Hội đồng phong học hàm và nhà giáo nhân dân.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị cơ sở vật chất nhà trường giao cho phòng.

- Tư vấn cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản về chính sách, quy định hướng dẫn nội bộ về công tác KHCN&HTQT .

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản về phương hướng, chủ trương, quy định, chính sách nội bộ về nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học công nghệ và quan hệ quốc tế.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN