Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Phòng chức năng

Giới thiệu phòng Công tác học sinh viên sinh

01/06/2021 10:00 - Xem: 2047

Phòng Công tác chính trị Học sinh Sinh viên được thành lập ngày 23 tháng 10 năm 1997 theo Quyết định số 152/QĐ-TCCB của Giám đốc Đại học Thái nguyên với tên gọi ban đầu là phòng Công tác chính trị Học sinh sinh viên (CTCT- HSSV). Đến ngày 12 tháng 4 năm 2006 theo quyết định số 242/QĐ/CTCT-HSSV của Giám đốc Đại học Thái Nguyên đổi tên phòng CTCT-HSSV các trường thành viên thành phòng Công tác HSSV kèm theo quy định về nhiệm vụ và chức năng của phòng.


1. Chức năng

Tổ chức thực hiện công tác học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định và do Hiệu trưởng phân công.

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý, giáo dục sinh viên; tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị - tư tưởng; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với sinh viên; Công tác đảm bảo an ninh trật tự an trong nhà trường


2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác chính trị tư tưởng

- Thực hiện công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, pháp luật, đạo đức, lối sống và tổ chức các hoạt động rèn luyện cho sinh viên; triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của sinh viên và đề xuất với Đảng ủy, Hiệu trưởng để có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp và kịp thời.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Trường và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động giáo dục chính trị - tư tưởng;; văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các kỹ năng mềm cho sinh viên.

2.2. Công tác quản lý sinh viên

- Xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế HSSV;

- Chủ trì và tiếp đón sinh viên trúng tuyển vào học tập trung tại trường;

- Tổ chức thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện theo năm học;

- Thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách cho sinh viên;

- Phối hợp với Trạm y tế trường tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên mới nhập học, định kỳ khám sức khỏe cho sinh viên trong thời gian học tập theo quy định; công tác bảo hiểm y tế cho sinh viên

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để tổ chức và quản lý sinh viên ngoại trú, nội trú;

- Phối hợp với các Khoa, Phòng, Ban nhằm theo dõi đề xuất công tác quản lý thi đua khen thưởng và kỷ luật sinh viên với Hiệu trưởng;

- Tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại trường theo Quy chế hiện hành.

- Quản lý hồ sơ sinh viên; quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho sinh viên các hệ.

- Triển khai công tác đào tạo sĩ quan dự bị trong sinh viên hàng năm.

2.3. Công tác Bảo vệ An ninh trật tự

- Giúp Hiệu trưởng làm tốt công tác bảo vệ cơ sở vật chất, giữ gìn an ninh trật tự trong trường.

- Xây dựng nội quy bảo vệ cơ quan, trường học và xây dựng kế hoạch bảo vệ cơ sở vật chất, trật tự an toàn xã hội của nhà trường hàng năm. Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.           

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đảm bảo tốt các chế độ cho lực lượng bảo vệ như: Trang phục, phù hiệu, chế độ bồi dưỡng, khen thưởng.

- Phối hợp với chính quyền, công an và nhân dân địa phương  nơi Trường đóng  nhằm thực hiện kế hoạch bảo vệ cơ sở vật chất, trật tự an toàn xã hội trong trường và trên địa bàn.

       

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN