Banner
Trang chủ GIẢNG VIÊN/CÁN BỘ Thi đua khen thưởng

Đường link đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể và cá nhân năm học 2021-2022

24/09/2021 16:58 - Xem: 1357

Thực hiện công văn số 908/ĐHNL-HCTC ngày 23/9/2021 V/v đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể và cá nhân năm học 2021-2022.

Phòng HCTC kính gửi các đơn vị đường link đăng ký theo form gửi kèm theo sau đây:

1. Bản đăng ký thi đua cá nhân năm học 2021 - 2022:
2. Bản đăng ký thi đua tập thể năm học 2021 - 2022:
Các đơn vị triển khai đăng ký theo đường link trên hoặc bằng văn bản gửi kèm công văn 908/ĐHNL-HCTC ngày 23/9/2021.
Thời hạn nộp đăng ký thi đua trước ngày 30/9/2021.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN