Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Kế hoạch chung

Kế hoạch về công tác thanh tra, pháp chế, thi đua khen thưởng năm học 2015-2016

13/04/2015 16:24 - Xem: 1249

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Số: 296/KH-TTPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 13 tháng  4 năm 2015

KẾ HOẠCH

Về công tác thanh tra, pháp chế, thi đua khen thưởng năm học

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04 tháng 04 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 06 năm 2014 của Đại học Thái Nguyên về việc thành lập Phòng Thanh tra Pháp chế;

Căn cứ quy định về chức năng, nhiệm vụ công tác Thanh tra, Pháp chế, thi đua khen thưởng Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên;

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phát hiện, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, những thiếu sót trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các quy định, quy chế thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và các vấn đề khác có liên quan trong phạm vi hoạt động của nhà trường.

Ban hành, triển khai các văn bản quản lý nội bộ của nhà trường liên quan đến tổ chức, hoạt động; bảo đảm cho nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế giáo dục.

Triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tham vấn cho Hiệu trưởng thống nhất quản lý về thi đua khen thưởng tại Trường Đại học Nông Lâm.

2. Yêu cầu

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động đào tạo, kịp thời chấn chỉnh các vấn đề còn hạn chế trong quản lý đào tạo, NCKH, quản lý sinh viên.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường Đại học Nông Lâm, của các đơn vị, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người học.

Quan tâm, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, lao động, học sinh và sinh viên hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt và công tác tốt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  1. Công tác thanh tra

TT

Nội dung

 

Thời gian
 

Tổ chức, cá nhân

phối hợp

Kết quả
 

1

Thanh tra hành chính

Thường xuyên

CBVC thuộc các phòng chức năng, chuyên viên văn phòng các đơn vị

Các báo cáo TT; Đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ cương, nếp sống văn hóa công sở

2

Thanh tra phòng chống tham nhũng, lãng phí

Thường xuyên

P. QTPV

Các báo cáo TT; Đảm bảo cơ sở vật chất được quản lý theo quy định

3

Tiếp công dân

Thường xuyên

VPCĐ

Các báo cáo TT; Đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ cương, quy chế dân chủ ở cơ sở

4

Thanh tra công tác giảng dạy hệ chính quy (ĐH, SĐH)

Theo kế hoạch đào tạo

P. ĐT,

P. KT&ĐBCLGD

Văn bản cập nhật tình hình giảng dạy và học tập của GV&SV; Đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ cương học đường

5

Thanh tra công tác thi, kiểm tra hệ chính quy (ĐH&SĐH)

Theo kế hoạch đào tạo

P. ĐT,

P. KT&ĐBCLGD

Báo cáo về tình hình thi, kiểm tra; Đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ cương

6

Thanh tra thực hành, thực tập, rèn nghề hệ ĐH chính quy

Định kỳ theo kế hoạch đào tạo (tháng 3&4; tháng 9&10)

P. ĐT, KT&ĐBCLGD,

Báo cáo về tình hình thực hành, thực tập, rèn nghề; Đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ cương học tập

7

Thanh tra công tác giảng dạy hệ ĐH VLVH

Thường xuyên, theo kế hoạch đào tạo của TT

TTĐTTNCXH,

P. KT&ĐBCLGD

Văn bản cập nhật tình hình giảng dạy và học tập của GV&SV; Đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ cương, quy chế ĐT

8

Thanh tra công tác thi, kiểm tra hệ ĐH VLVH

Thường xuyên, theo kế hoạch đào tạo

TTĐTTNCXH

Báo cáo về tình hình thi, kiểm tra; Đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ cương, quy chế ĐT

9

Thanh tra tuyển sinh hệ VLVH

Theo kế hoạch đào tạo

Trung tâm ĐTTNCXH và các đơn vị có liên quan

Biên bản thanh tra; Đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ cương, quy chế TS

10

Thanh tra thi tốt nghiệp hệ VLVH

Theo kế hoạch của TTĐTTNCXH

TTĐTTNCXH

Báo cáo kết quả thanh tra; Đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ cương, quy chế ĐT

11

Thanh tra chuyên đề công tác phục vụ giảng đường, lớp học tại trường

Định kỳ (tháng 3 và tháng 8)

Phòng QTPV

Các báo cáo TT; Đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ cương, nếp sống văn hóa, tinh thần phục vụ

 

12

Thanh tra việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ

Tháng 6

Phòng ĐT, CTHSSV

Các báo cáo TT; Đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ cương, quy chế ĐT

13

Thanh tra việc quản lý điểm của sinh viên hệ chính quy và VLVH

Tháng 10

Phòng ĐT, CTHSSV

Biên bản thanh tra và báo cáo kết quả

 

14

Thanh tra việc triển khai đề tài NCKH cấp cơ sở

Tháng 11

Phòng KHCN&HTQT, các chủ nhiệm đề tài

Các báo cáo TT; Đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ cương, quy định quản lý về KHCN

15

Thanh tra việc thực hiện kết quả xét xử lý học vụ hệ ĐH chính quy của nhà trường

Tháng 12

Phòng ĐT, CTHSSV

Các báo cáo TT; Đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ cương, nội quy, quy chế quản lý ĐT, quản lý HSSV

16

Thực hiện nhiệm vụ đột xuất do Hiệu trưởng phân công

Theo quyết định

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo kết quả Thanh tra

  1. Công tác pháp chế

TT

Nội dung

 

Thời gian
 

Tổ chức, cá nhân

phối hợp

Kết quả
 

1

Thanh tra việc thực hiện quy trình soạn thảo, thẩm định, ban hành, quản lý văn bản quản lý nội bộ của nhà trường

Tháng 1&2

Phòng HCTC, các đơn vị có liên quan

Báo cáo kết quả thanh tra; đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về ban hành VBQLNB của nhà trường

2

Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quản lý nội bộ về KHCN&HTQT

Tháng 3

P. KHCN&HTQT

Báo cáo kết quả rà soát; Hệ thống lại danh mục văn bản QPPL, QLNB theo quy định

3

Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quản lý nội bộ về quản lý Đào tạo

Tháng 4

Phòng ĐT

Báo cáo kết quả rà soát; Hệ thống lại danh mục văn bản QPPL, QLNB theo quy định

4

Tập huấn về  pháp luật cho CBVC, HSSV

Tháng 5

CBVC toàn trường, đại diện SV các lớp

Luật dân sự, một số văn bản QPPL có liên quan đến giáo dục – đào tạo và CTHSSV

5

Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quản lý nội bộ về CTHSSV

Tháng 8

 

Báo cáo kết quả thanh tra; đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về ban hành VBQLNB của nhà trường

 

6

Thẩm định văn bản quản lý nội bộ do các đơn vị soạn thảo

Thường xuyên

P. HCTC và các đơn vị có liên quan

Các nội quy, quyết định, quy chế, quy định ban hành nội bộ, các mẫu văn bản

 

7

Góp  ý dự thảo văn bản QPPL của các cơ quan trong và ngoài đơn vị

Theo kế hoạch phối hợp của cấp trên

Theo yêu cầu cơ quan cấp trên và các đơn vị trong trường

Các nội dung văn bản quy phạm pháp luật ban hành có liên quan

8

Báo cáo công tác pháp chế về ĐHTN

Tháng 6 và tháng 12 hàng năm

Phòng TTPC

Bản báo cáo về hoạt động Pháp chế của Trường ĐHNL

9

Thực hiện nhiệm vụ đột xuất do Hiệu trưởng phân công

Theo quyết định

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo kết quả công tác Pháp chế

  1. Công tác Thi đua khen thưởng

TT

Nội dung

 

Thời gian
 

Tổ chức, cá nhân

phối hợp

Kết quả
 

1

Triển khai cho các đơn vị đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong năm học

Tháng 1&2

Các đơn vị trong trường

Bản đăng ký TĐKT tổng hợp các đơn vị toàn trường

2

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

Tháng 3&4

Phòng HCTC và các đơn vị có liên quan

Báo cáo TĐKT năm học, vinh danh các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học

3

Lấy phiếu nhận xét, đánh giá từ đại diện lãnh đạo các đơn vị đối với cán bộ phục vụ; tổng hợp kết quả đánh giá của HSSV đối với cán bộ giảng viên

Tháng 4&5

P. KT&ĐBCLGD

Báo cáo tổng hợp các kết quả đánh giá

4

Ra công văn hướng dẫn các đơn vị bình xét TĐKT các cấp trong năm học

Tháng 5&6

Phòng HCTC và các đơn vị có liên quan

Văn bản hướng dẫn bình xét TĐKT

5

Triển khai việc bình xét TĐKT năm học

Tháng 6&7

Hội đồng TĐKT nhà trường

Tổng hợp kết quả từ các đơn vị, họp xét thi đua cuối năm cho Hội đồng TĐKT

 

6

Báo cáo các lĩnh vực công tác thi đua khối trong ĐHTN

Tháng 7&8

Phòng HCTC

Báo cáo tổng hợp các kết quả đánh giá thi đua khối

7

Triển khai các văn bản hướng dẫn, phát động các hoạt động thi đua theo chuyên đề

Theo kế hoạch

P. HCTC và các đơn vị liên quan

Văn bản triển khai, kết quả TĐKT các cấp

8

Tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm học

Tháng 10

Phòng HCTC và các đơn vị có liên quan

Báo cáo tổng kết

9

Vinh danh các nhà giáo đạt danh hiệu GS, PGS, NGND, NGUT… nhân dịp kỷ niệm ngày NGVN 20/11

Tháng 11

Phòng HCTC và các đơn vị có liên quan

Báo cáo tổng kết, danh sách các nhà giáo được vinh danh

10

Chuẩn bị cho việc vinh danh CBVC, công đoàn viên nhân dịp Hội nghị CBVC

Tháng 12&1

Phòng HCTC và các đơn vị có liên quan

Báo cáo tổng kết, tổng hợp danh sách các nhà giáo, CBVC, công đoàn viên được khen thưởng trong năm học

11

Thực hiện nhiệm vụ đột xuất do Hiệu trưởng phân công

Theo quyết định

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo kết quả triển khai về công tác TĐKT

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phòng Thanh tra Pháp chế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng phương án triển khai kế hoạch chi tiết, phù hợp và nội dung cụ thể cho từng chương trình, lĩnh vực công tác, trình Hiệu trưởng phê duyệt, triển khai và báo cáo kết quả sau khi kết thúc công việc thanh tra, giám sát.

Các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp có trách nhiệm với đơn vị chủ trì, hỗ trợ tạo điều kiện để hoạt động thanh tra, pháp chế và thi đua khen thưởng của nhà trường đảm bảo đúng kế hoạch, có hiệu quả, thực hiện đúng quy định hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Đại học Thái Nguyên.

       Nơi nhận:

      - BTVĐU (để b/c);

      - Như kính gửi (để th/h);

- Lưu VT, P. TTPC.

HIỆU TRƯỞNG

               Đã ký)

 

PGS. TS. Trần Văn Điền

 

   
BÀI VIẾT LIÊN QUAN