Banner
Trang chủ CÔNG KHAI

Năm học 2018-2019

26/06/2018 15:09 - Xem: 908
Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Năm học 2018-2019, Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN công khai thông tin như sau:

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

                    1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục trình độ Đại học

                    2. Công khai cam kết chất lượng đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ

Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

Biểu mẫu 18-A: Công khai thông tin về quy mô đào tạo

Biểu mẫu 18-B: Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm

Biễu mẫu 18-C: Công khai các môn học của từng khóa học , chuyên ngành

Biểu mẫu 18-D: Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục biên soạn

Biểu mẫu 18-E: Công khai thông tin về khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

                          1. Công khai thông tin về Kkhóa luận Đại học

                          2. Công khai thông tin về Luận văn Thạc sĩ

                          3. Công khai thông tin về Luận án Tiến sĩ

Biểu mẫu 18-H: Công khai thông tin Hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở tổ chức

Biểu mẫu 18-I: Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

Biểu mẫu 18-K: Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục

Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học

Biểu mẫu 19-A: Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng

Biểu mẫu 19-B: Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành

Biểu mẫu 19-C: Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện

Biểu mẫu 19-D: Công khai diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên

Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học

Biểu mẫu 20-A: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

Biểu mẫu 20-B: Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

Biểu mẫu 21: Công khai tài chính cơ sở giáo dục năm học 2018-2019