Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Bảo hiểm y tế sinh viên

Tổng hợp kết quả bảo hiểm y tế năm học 2020-2021

20/06/2021 09:03 - Xem: 964
Căn cứ Công văn số 1530/HD-ĐHTN-BHXH ngày 21/8/2020 của Bảo hiểm XH tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2020;