Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
23/12/2022 Quyết định số 1092/QĐ-ĐHNL-HCTC ngày 20/12/2022 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 Trường ĐHNL
23/12/2022 Công văn số 1097/ĐHNL-HCTC ngày 20/12/2022 của Hiệu trưởng V/v lấy ý kiến dư luận về ứng viên NGND, NGƯT Trường ĐHNL
16/11/2022 Quyết định số 3105/QĐ-BGDĐT ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc công nhận danh hiệu thi đua
15/11/2022 Quyết định số 960/QĐ-ĐHNL-HCTC ngày 11/11/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL V/v thành lập Hội đồng TĐKT năm học 2022-2023
15/11/2022 Công văn số 936/ĐHNL-HCTC ngày 09/11/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL V/v phát động thi đua năm học 2022-2023
15/11/2022 Công văn số 797/ĐHNL-HCTC ngày 23/9/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL V/v xây dựng kế hoạch bồi dưỡng điển hình tiên tiến và khen thưởng cao năm học 2022-2023
15/11/2022 Công văn số 796/ĐHNL-HCTC ngày 23/9/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL v/v đăng ký Thi đua, Khen thưởng của tập thể và cá nhân năm học 2022-2023
15/11/2022 Kế hoạch số 693/KH-ĐHNT-HCTC ngày 24/8/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL về công tác Pháp chế, Thi đua khen thưởng năm học 2022-2023
15/11/2022 Quyết định số 2750/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
15/11/2022 Quyết định số 777/QĐ-CTN ngày 05/7/2022 của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
15/11/2022 Quyết định số 1675/QĐ-CTN ngày 30/9/2021 của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Trường ĐHNL
15/11/2022 Quyết định số 3600/QĐ-BGDĐT ngày 08/11/2022 của Bộ trường Bộ GDĐT về việc tặng bằng khen năm học 2021-2022 (Trường ĐHNL)
15/11/2022 Quyết định số 3621/QĐ-BGDĐT ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tặng Bằng khen năm học 2021-2022 (tập thể nhỏ và cá nhân)
15/11/2022 Quyết định số 1468/QĐ-ĐHTN ngày 06/9/2022 của Giám đốc ĐHTN V/v tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHTN cho các tập thể, cá nhân thuộc ĐHTN năm học 2021-2022
15/11/2022 Quyết định số 578/QĐ-ĐHNL-TĐKT ngày 07/7/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL V/v khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022
15/11/2022 Quyết định số 577/QĐ-ĐHNL-HCTC ngày 07/7/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL V/v công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2021-2022
28/06/2022 Thông báo công khai kết quả bình xét Thi đua Khen thưởng năm học 2021-2022 Cập nhật
30/05/2022 Công văn V/v phân công triển khai nội dung thi đua và xét khen thưởng năm học 2021 - 2022 của Bộ GD&ĐT
30/05/2022 Công văn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Nông Lâm
21/01/2022 Quyết định công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ" năm học 2021 - 2022