Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
04/08/2021 Danh sách cán bộ, viên chức và người lao động
22/07/2021 Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại cán bộ viên chức 2020 - 2021
04/06/2021 Thông tư số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
04/06/2021 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
04/06/2021 Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg về chế độ chính sách đối với cán bộ ĐTN CS HCM, Hội sinh viên Việt Nam
04/06/2021 Ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn
04/06/2021 Thông tư số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP chế độ phụ cấp đới với CCB
04/06/2021 Công văn số 2939BNV-TL về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ
04/06/2021 Thông tư số 07/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức
04/06/2021 Quy trình tuyển dụng viên chức
04/06/2021 Hướng dẫn đánh giá phân loại viên chức
04/06/2021 Chế độ làm việc của giảng viên trong Trường Đại học Nông Lâm
04/06/2021 Nội quy lao động
04/06/2021 Quy trình tuyển dụng lao động hợp đồng
04/06/2021 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
04/06/2021 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm
04/06/2021 Thông tư 29 về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH
04/06/2021 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH hướng dẫn nghị định 54/2011/NĐ-CP
04/06/2021 Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
04/06/2021 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ