Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
02/06/2017 Quyết định số 645/QĐ-ĐHNL ngày 31/5/2017 về việc ban hành quy định về công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
21/04/2017 Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia
21/03/2017 Quyết định phê duyệt Chương trình KHCN phục vụ XD nông thôn mới 2016-2020 (sửa đổi, bổ sung QĐ 27/QĐ-TTG)
09/03/2017 Thông tư quy định nhiệm vụ KHCN cấp Bộ của Ủy ban dân tộc
30/09/2016 Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên
05/09/2016 Quyết định ban hành chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020
30/06/2016 Thông tư Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học"
06/06/2016 Thông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
05/06/2016 Thông tư ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
25/12/2015 Quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025
15/09/2015 Quyết định về việc ban hành quy định đối xử với động vật trong đào tạo và NCKH tại Trường ĐHNL - ĐHTN
18/08/2015 Quy định thực hiện chương trình song phương - đa phương, tìm kiếm và chuyển gia công nghệ nước ngoài đến năm 2020
07/03/2015 Thông tư quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
15/10/2014 Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
22/08/2014 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ quỹ gen
16/05/2014 Thông tư quy định việc quản lý nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen