Banner
Trang chủ CÔNG KHAI

Công khai thông tin năm học 2021-2022

21/06/2022 00:00 - Xem: 1262
Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN công khai thông tin như sau:

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

Biểu mẫu 17-ĐH: Công khai cam kết chất lượng giáo dục trình độ Đại học

Biểu mẫu 17-SĐH: Công khai cam kết chất lượng giáo dục trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ

Biểu mẫu 01-ĐHTN: Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo

Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế              

Biểu mẫu 18-A: Công khai quy mô đào tạo

Biểu mẫu 18-B: Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm

Công khai thông tin liên quan về văn bằng, chứng chỉ cho người học

Biễu mẫu 18-C: Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

Biểu mẫu 18C-ĐHTN: Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

Biểu mẫu 18-D: Công khai thông tin giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở biên soạn

Biểu mẫu 18D-ĐHTN: Công khai danh sách, tên giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng chương trình đào tạo

Biểu mẫu 18-E- Đại học: Công khai thông tin về khóa luận, luận văn, luận văn, luận án tốt nghiệp 

Biểu mẫu 18-E- Thạc sỹ:Công khai thông tin về khóa luận, luận văn, luận văn, luận án tốt nghiệp 

Biểu mẫu 18-E- Tiến sỹ:Công khai thông tin về khóa luận, luận văn, luận văn, luận án tốt nghiệp 

Biểu mẫu 18-H: Công khai thông tin Hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở tổ chức

Biểu mẫu 18-I: Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

Biểu mẫu 18-K: Công khai thông tin kiểm định chất lượng giáo dục

Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học

Biểu mẫu 19-A: Công khai diện tích đất, tổng diện tích xây dựng

Biểu mẫu 19-B: Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành

Biểu mẫu 19-C: Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện 

Biểu mẫu 19-D: Công khai diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên 

Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học

Biểu mẫu 20-A: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

Biểu mẫu 20-B: Công khai thông tin danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

Biểu mẫu 20-C: Công khai thông tin về tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

Biểu mẫu 02-ĐHTN: Công khai sơ lược lý lịch giảng viên phân theo khối ngành

Biểu mẫu 03-ĐHTN: Công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng

Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN