Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Trung tâm

Giới thiệu về Trung tâm Môi trường tài nguyên miền núi

15/06/2021 08:52 - Xem: 1955

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đơn vị: Trung tâm Môi trường Tài nguyên miền núi

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Mountainous Resources Environment Center

Tên viết tắt bằng tiếng Anh: MREC

2. Trụ sở làm việc: Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

+ Địa chỉ: Xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên

+ Điện thoại:  0983.090.796

+Email: nguyenthanhhai@tuaf.edu.vn

3. Thành lập theo số: 1096/GD-ĐT ngày 07 tháng 06 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Số tài khoản: 8500211040014 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên.

5. Đăng kí hoạt động khoa học và công nghệ số: 02/2021/ĐK-KHCN ngày 26 tháng 7 năm 2021 tại Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên.

6. Người đứng đầu tổ chức: TS. Nguyễn Thanh Hải

B. GIỚI THIỆU TÓM TẮT NĂNG LỰC TRUNG TÂM

1. Trung tâm môi trường tài nguyên miền núi

Là trung tâm trực thuộc Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Mọi hoạt động của trung tâm tuân theo luật pháp Việt Nam hiện hành và chịu sự quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm.

Trung tâm là một đơn vị tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ và đào tào trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại ngân hàng, tự hạch toán kinh tế, lấy thu để chi và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trụ sở giao dịch của Trung tâm đặt tại Trường Đại học Nông lâm

Địa chỉ: Tổ 10 xã Quyết Thắng - TP Thái Nguyên.

Tài khoản của Trung tâm 8500211040014 mở tại : Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thái Nguyên.

Số vốn đăng ký: 2.000.000.000  VN đồng (Hai tỷ đồng), trong đó:

-         Vốn cố định       :1.400.000.000 đồng

-         Vốn lưu động: 600.000.000 đồng

2. Chức năng

        Trung tâm Môi trường tài nguyên miền núi là một đơn vị tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

3. Các lĩnh vực khoa học và công nghệ hoạt động

1. Nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ các vấn đề quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.2. Tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã.

3. Tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác nghiên cứu, điều tra, đánh giá các hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.

4. Tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ, đo vẽ, thành lập các loại bản đồ.

5. Tư vấn Điều tra, đánh giá phân hạng đất đại, xây dựng bản đồ đơn vị đất đai.

6. Nghiên cứu biến đổi khí hậu, hệ thống tin địa lý, viễn thám.

7. Tư vấn xây dựng quy hoạch môi trường, xây dựng báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC). Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường.

 Tư vấn đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường tại doanh nghiệp, các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng nông thôn, khu vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức và các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước;

8. Hợp tác với cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các chương trình dự án về chuyển giao các động khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường.

9. Tư vấn điều tra, đánh giá, quy hoạch về đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn các nguồn gen quý hiếm.

10. Tư vấn kỹ thuật, phục hồi sinh thái cảnh quan, nghiên cứu lập danh mục, giải pháp bảo vệ các loài động vật - thực vật ở vùng, khu vực có nguy cơ tuyệt chủng.

11. Tư vấn kĩ thuật xử lý môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường: nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải trong nông nghiệp, công nghiệp, chất thải sinh hoạt.

12. Tư vấn kĩ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường. Nghiên cứu, phát triển nguồn năng lượng mới.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN