Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Quách Hoàng Long bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học môi trường

25/04/2021 09:20 - Xem: 1095

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 196/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm họp ngày 22 tháng 4 năm 2021 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Quách Hoàng Long

Về đề tài: "Nghiên cứu môi trường đất trong khai thác quặng sắt và đề xuất giải pháp phục hồi đất tại Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên".

Ngành: Khoa học môi trường; Mã số: 9.44.03.01

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Đỗ Thị Lan - Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

2. PGS.TS. Đào Châu Thu - Hội khoa học đất Việt Nam.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số 196/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

TT

Họ và tên -

Chức danh, học vị

Đơn vị

công tác

Trách nhiệm trong HĐ

1

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Chủ tịch

Hội đồng

2

PGS.TS. Lê Văn Thơ

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Thư ký HĐ

3

TS. Văn Hữu Tập

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Phản biện 1

4

PGS.TS. Mai Văn Trịnh

Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 2

5

PGS.TS. Lê Thị Trinh

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

Phản biện 3

6

GS.TS. Nguyễn Xuân Cự

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ủy viên HĐ

7

TS. Nguyễn Chí Hiểu

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Ủy viên HĐ

Sau khi nghe NCS. Quách Hoàng Long trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu và trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học.

Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 2 điểm mới, đó cũng là đóng góp mới của luận án:

- Kết quả đánh giá thực trạng về ảnh hưởng của khai thác quặng sắt làm suy giảm độ phì và gây ô nhiễm đất là cơ sở dữ liệu mới góp phần xác định các giải pháp phục hồi đất sau khai thác khoáng sản.

- Giải pháp nhanh chóng phục hồi độ phì đất sau khai thác quặng sắt là bằng trồng các loại cây theo tiêu chí dễ thích nghi với đất có độ phì thấp, đất bị ô nhiễm đồng thời phải sinh trưởng phát triển nhanh đem lại sinh khối lớn trả lại cho đất. Kết quả đánh giá đã chọn được các loại cây ngắn ngày (đơn buốt, ngải dại, mần trầu và dương xỉ) và cây lâu năm như keo tai tượng cho phục hồi độ phì đất và xử lý được đất bị ô nhiễm kim loại nặng As, Pb và Cd ở vùng khai thác quặng sắt Thái Nguyên.

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án "Nghiên cứu môi trường đất trong khai thác quặng sắt và đề xuất giải pháp phục hồi đất tại Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên" đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành Khoa học môi trường, Mã số: 9.44.03.01 với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Quách Hoàng Long xứng đáng nhận học vị tiến sĩ ngành Khoa học môi trường, 07/07 (100%) thành viên Hội đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ ngành Khoa học môi trường cho NCS. Quách Hoàng Long.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa môi trường, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

Vào 11 giờ 30 phút cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ ngành Khoa học môi trường cho NCS. Quách Hoàng Long.

Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ của NCS Quách Hoàng Long

BÀI VIẾT LIÊN QUAN