Banner
Trang chủ CÔNG KHAI Thu chi Tài chính Công khai tài chính

Thông báo công khai mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2015-2016

08/06/2016 16:41 - Xem: 1050
Thông báo công khai mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2015-2016 và tổng thu năm 2015

STT

Nội dung

Đơn vị

Số lượng

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2015-2016

 

 

1

Tiến sỹ

 

 

+ Khối ngành nông, lâm, ngư

Triệu đồng /năm

14,500

+ Khối ngành công nghệ

Triệu đồng /năm

17,125

2

Thạc sỹ

 

 

+ Khối ngành nông, lâm, ngư

Triệu đồng /năm

8,700

+ Khối ngành công nghệ

Triệu đồng /năm

10,275

3

Đại học

 

 

+ Khối ngành nông, lâm, ngư

Triệu đồng /năm

5,800

+ Khối ngành công nghệ

Triệu đồng /năm

6,850

4

Cao đẳng

 

 

II

Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2015-2016

 

 

1

Tiến sỹ

Triệu đồng /năm

 

2

Thạc sỹ

Triệu đồng /năm

 

3

Đại học

Triệu đồng /năm

7,600

4

Cao đẳng

Triệu đồng /năm

 

III

Tổng thu năm 2015

Tỷ đồng

120,770

1

Dư năm trước chuyển sang

Tỷ đồng

12,919

2

Từ Ngân sách

Tỷ đồng

36,276

3

Từ học phí, lệ phí

Tỷ đồng

69,763

4

Từ nguồn khác

Tỷ đồng

1,812

 
BÀI VIẾT LIÊN QUAN