Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Hoàng

05/02/2024 15:30 - Xem: 130

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN HOÀNG

 

- Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu bảo tồn một số loài cây dược liệu có nguy cơ bị đe dọa tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai”

- Ngành:                         Khoa học môi trường

- Mã số:                                       9.44.03.01

- Nghiên cứu sinh:                      Nguyễn Hoàng

- Khóa đào tạo:                           2018 - 2021

- Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Văn Hùng,

                                                 PGS.TS. Trần Đăng Khánh

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Sử dụng tri thức bản địa đã đánh giá được thực trạng nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng của 15 loài dược liệu quý hiếm tại VQG Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai, bao gồm 07 loài rất nguy cấp, 05 loài nguy cấp, 03 loài sẽ nguy cấp cần được bảo tồn.

- Đã đánh giá được mức độ đa dạng di truyền, xác định được marker phân tử nhận dạng (barcode) của 3 loài cây Bàn tay ma (Heliciopsis lobata (Merr.) Sleum), Hoàng liên chân gà (Coptis quinquesecta W. T. Wang) và Hoàng tinh hoa đỏ (Polygonatum kingianum Coll et Hemsl.); xác định được một số yếu tố sinh thái - môi trường và các loài thực vật có quan hệ với sự phân bố các loài cây dược liệu này, từ đó đề xuất những giải pháp tối ưu để bảo tồn các loài cây dược liệu quý hiếm tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tế

- Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án đã cung cấp thêm nhiều dẫn liệu, thông tin khoa học về điều kiện sinh thái và môi trường, sự phân bố, đa dạng di truyền, thực trạng nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng phục vụ cho công tác nghiên cứu về bảo tồn, phát triển nguồn gen cây dược liệu tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

- Những giải pháp được áp dụng sẽ góp phần bảo tồn bền vững tài nguyên cây dược liệu tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên và thúc đẩy sự phát triển, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn gen cây dược liệu quý, nâng cao thu nhập cho người dân.

* Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

           - Cần tiếp tục các nghiên cứu bảo tồn tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, đặc biệt là các nghiên cứu liên quan đến cây dược liệu.

- Cần phải tiến hành các nghiên cứu sâu hơn đối với các loài cây dược liệu có nguy cơ bị đe dọa, đặc biệt là những nghiên cứu về di truyền sử dụng chỉ thị sinh học phân tử.

PHD THESIS INFORMATION OF GRADUATE STUDENT NGUYEN HOANG

 

 

- Name of Thesis: “Research on conservation of some endangered medicinal plant species in Hoang Lien National Park, Lao Cai province”

- Major:                         Environmental science

- Code:                                       9.44.03.01

- Name of Graduate Student:    Nguyen Hoang

- Training Course:                     2018 - 2021

- Science instructor: Assoc Prof. PhD. Hoang Van Hung, Assoc Prof. PhD. Tran Dang Khanh

- Training institution: University of Agriculture and forestry - Thai Nguyen University.

 

NEW RESULTS OF THE THESIS

- Using indigenous knowledge to assess the risk of extinction of 15 rare medicinal species in Hoang Lien National Park, Lao Cai province, including 07 Critically endangered species, 05 endangered species, 03 vulnerable species of will be need to be preserved.

- The level of genetic diversity has been assessed and the molecular identification markers (barcodes) of three species Heliciopsis lobata (Merr.) Sleum, Coptis quinquesecta W. T. Wang and Polygonatum kingianum Coll et Hemsl.; Identify a number of ecological - environmental factors and plant species related to the distribution of these medicinal plants, thereby proposing optimal solutions to preserve rare medicinal plants at Hoang Lien National Park.

 

PRACTICAL APPLICABILITY OR ISSUES THAT NEED FURTHER RESEARCH

* Practical applicability

- The research results of the thesis have provided more data and scientific information about ecological and environmental conditions, distribution, genetic diversity, and the current state of the threat of extinction to serve for research on conservation and development of medicinal plant genetic resources in Hoang Lien National Park.

- The applied solutions will contribute to the sustainable conservation of medicinal plant resources in Hoang Lien National Park and promote the development, exploitation and effective use of precious medicinal plant genetic resources, increasing income. for the citizen.

* Issues that need further research

           - It is necessary to continue conservation research in Hoang Lien National Park, especially research related to medicinal plants.

            - It is necessary to conduct further research on endangered medicinal plant species, especially genetic studies using molecular biological markers.

1.  Trích yếu luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Hoàng

2. Tóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng anh của NCS. Nguyễn Hoàng

3. Tóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng việt của NCS. Nguyễn Hoàng

4. Luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN