Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
22/01/2024 Quyết định chi tiền Tết Giáp Thìn 2024
20/02/2023 Quyết định chi tiền 8.3.2023
06/12/2022 Mẫu 25 HĐ Thấu chi
06/12/2022 Mẫu 24 Đề nghị cấp, thay đổi thấu chi
16/04/2022 Quyết định chi tiền Chiến thằng 30.4 và Quốc tế lao động 1.5.2022
24/02/2022 Quyết định chi tiền 8.3.2022
08/11/2021 Chi tiền nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2021
15/10/2021 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2021-2022
16/06/2021 Thông báo về việc thanh quyết toán đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020
10/07/2020 Thông báo số 772/TB-ĐHNL-KHTC ngày 9/7/2020 của Nhà trường về việc tạm ứng kinh phí đề tài, dự án năm 2020
05/02/2020 Thông báo số 116/TB-ĐHNL-KHTC ngày 5/2/2020 của Nhà trường về việc xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch hoạt động của các đơn vị năm 2020
20/10/2019 Thông tư số 24/2018/TT-BTC ngày 12/3/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam
15/03/2019 Thông báo số 309/TB-ĐHNL-KHTC ngày 15/3/2019 của Nhà trường về việc hoàn trả phí thư viện điện tử Trường Đại học Nông Lâm.
20/07/2018 Thông tư số 06/2018/TT-BNV ngày 31/5/2018 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp
20/03/2018 Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm
27/11/2017 Thông báo số 1569/TB-KHTC ngày 23/11/2017 của Nhà trường về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
15/09/2017 Thông báo số 1210/TB-KHTC ngày 15/9/2017 của Nhà trường về việc kiểm tra tiến độ và hướng dẫn thanh toán đề tài NCKH của sinh viên năm 2017
20/08/2017 Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2021
20/07/2017 Luật quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
20/07/2017 Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 19/06/2017.