Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
08/11/2021 Chi tiền nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2021
15/10/2021 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2021-2022
16/06/2021 Thông báo về việc thanh quyết toán đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020
10/07/2020 Thông báo số 772/TB-ĐHNL-KHTC ngày 9/7/2020 của Nhà trường về việc tạm ứng kinh phí đề tài, dự án năm 2020
05/02/2020 Thông báo số 116/TB-ĐHNL-KHTC ngày 5/2/2020 của Nhà trường về việc xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch hoạt động của các đơn vị năm 2020
20/10/2019 Thông tư số 24/2018/TT-BTC ngày 12/3/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam
15/03/2019 Thông báo số 309/TB-ĐHNL-KHTC ngày 15/3/2019 của Nhà trường về việc hoàn trả phí thư viện điện tử Trường Đại học Nông Lâm.
20/07/2018 Thông tư số 06/2018/TT-BNV ngày 31/5/2018 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp
20/03/2018 Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm
27/11/2017 Thông báo số 1569/TB-KHTC ngày 23/11/2017 của Nhà trường về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
15/09/2017 Thông báo số 1210/TB-KHTC ngày 15/9/2017 của Nhà trường về việc kiểm tra tiến độ và hướng dẫn thanh toán đề tài NCKH của sinh viên năm 2017
20/08/2017 Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2021
20/07/2017 Luật quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
20/07/2017 Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 19/06/2017.
20/07/2017 Thông tư 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở
20/07/2017 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị
07/06/2017 Thông báo về việc tạm ứng và quyết toán kinh phí đề tài, dự án năm 2017
20/02/2017 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP của Chính phủ
14/02/2017 Thông tư số 42/2016/TT-BLDTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
20/11/2016 Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế