Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
20/07/2017 Thông tư 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở
20/07/2017 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị
07/06/2017 Thông báo về việc tạm ứng và quyết toán kinh phí đề tài, dự án năm 2017
20/02/2017 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP của Chính phủ
14/02/2017 Thông tư số 42/2016/TT-BLDTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
20/11/2016 Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế
20/08/2016 Công văn số 5544/BYT-BH ngày 19/7/2016 của Bộ Y tế về việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở
20/08/2016 Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHDT-BTC ngày 8/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
19/05/2016 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế
19/05/2016 Nghị Quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dự toán NSNN năm 2016 được thông qua ngày 11/11/2015
28/04/2016 Nghị định 86/2015/NĐ-CP cơ chế thu quản lý học phí, chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ CPHT
11/04/2016 Thông báo về việc tạm ứng và quyết toán kinh phí đề tài, dự án năm 2016 ban hành kèm theo Công văn số 350/TB-KHTC ngày 7/4/2016 của Hiệu trưởng Nhà trường.
15/10/2015 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ
18/09/2015 Nghị định 73/2015/NĐ-CP ngày 8/9/2015 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
20/08/2015 Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015
20/08/2015 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật Lao động
19/08/2015 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLDTBXH ngày 16/7/2015
19/08/2015 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
01/04/2015 Thông báo số 259/TB-KHTC ngày 1/4/2015 của Hiệu trưởng về việc phân công chữ ký trong Ban giám hiệu