Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
15/11/2022 Công văn số 936/ĐHNL-HCTC ngày 09/11/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL V/v phát động thi đua năm học 2022-2023
15/11/2022 Công văn số 797/ĐHNL-HCTC ngày 23/9/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL V/v xây dựng kế hoạch bồi dưỡng điển hình tiên tiến và khen thưởng cao năm học 2022-2023
15/11/2022 Công văn số 796/ĐHNL-HCTC ngày 23/9/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL v/v đăng ký Thi đua, Khen thưởng của tập thể và cá nhân năm học 2022-2023
15/11/2022 Kế hoạch số 693/KH-ĐHNT-HCTC ngày 24/8/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL về công tác Pháp chế, Thi đua khen thưởng năm học 2022-2023
15/11/2022 Quyết định số 2750/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
15/11/2022 Quyết định số 777/QĐ-CTN ngày 05/7/2022 của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
15/11/2022 Quyết định số 1675/QĐ-CTN ngày 30/9/2021 của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Trường ĐHNL
15/11/2022 Quyết định số 3600/QĐ-BGDĐT ngày 08/11/2022 của Bộ trường Bộ GDĐT về việc tặng bằng khen năm học 2021-2022 (Trường ĐHNL)
15/11/2022 Quyết định số 3621/QĐ-BGDĐT ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tặng Bằng khen năm học 2021-2022 (tập thể nhỏ và cá nhân)
15/11/2022 Quyết định số 1468/QĐ-ĐHTN ngày 06/9/2022 của Giám đốc ĐHTN V/v tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHTN cho các tập thể, cá nhân thuộc ĐHTN năm học 2021-2022
15/11/2022 Quyết định số 578/QĐ-ĐHNL-TĐKT ngày 07/7/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL V/v khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022
15/11/2022 Quyết định số 577/QĐ-ĐHNL-HCTC ngày 07/7/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL V/v công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2021-2022
28/06/2022 Thông báo công khai kết quả bình xét Thi đua Khen thưởng năm học 2021-2022 Cập nhật
30/05/2022 Công văn V/v phân công triển khai nội dung thi đua và xét khen thưởng năm học 2021 - 2022 của Bộ GD&ĐT
30/05/2022 Công văn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Nông Lâm
21/01/2022 Quyết định công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ" năm học 2021 - 2022
29/11/2021 Quyết định V/v ban hành Bộ tiêu chí thi đua năm học 2021 - 2022
09/11/2021 Quyết định V/v tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm học 2020 - 2021
29/10/2021 Quyết định V/v tặng Cờ thi đua năm học 2020 - 2021 (Tập thể nhỏ)
29/10/2021 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2020 - 2021 (Tập thể nhỏ)