Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Hoàng Hải Hiếu bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học cây trồng

29/03/2021 16:08 - Xem: 998

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 132/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 24 tháng 3 năm 2021 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Hoàng Hải Hiếu

Về đề tài: "Tuyển chọn giống ngô và biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp với điều kiện đất dốc tại tỉnh Yên Bái".

Ngành: Khoa học cây trồng

Mã số: 9.62.01.10

Người hướng dẫn khoa học:

GS.TS. Đặng Văn Minh, Đại học Thái Nguyên

TS Trần Trung Kiên, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 132/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

TT

Họ và tên - 

Chức danh, học vị

Đơn vị

công tác

Trách nhiệm trong HĐ

1

GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

Chuyên gia độc lập

Chủ tịch

Hội đồng

2

TS. Dương Thị Nguyên

Trường Đại họcNông Lâm - ĐHTN

Thư ký HĐ

3

TS. Đỗ Tuấn Khiêm

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

Phản biện 1

4

PGS.TS. Luân Thị Đẹp

Chuyên gia độc lập

Phản biện 2

5

TS. Vương Huy Minh

Viện Nghiên cứu Ngô - Viện KHNNVN

Phản biện 3

6

PGS.TS Nguyễn Viết Hưng

Trường Đại học

Nông Lâm - ĐHTN

Ủy viên HĐ

7

TS. Lê Quý Tường

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc Gia - Cục Trồng trọt

Ủy viên HĐ

Sau khi nghe NCS. Hoàng Hải Hiếu trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học.

Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 3 điểm mới, đó cũng là 3 đóng góp mới của luận án:

Đã đánh giá được những thực trạng, hạn chế của canh tác ngô trên đất dốc ở Yên Bái  từ đó đã đề xuất hướng nghiên cứu và các giải pháp kỹ thuật phù hợp.

- Đã tuyển chọn được giống ngô lai CS71 có khả năng chịu hạn, năng suất cao, ổn định và thích hợp với canh tác đất dốc tại tỉnh Yên Bái.

- Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phù hợp giống ngô lai CS71 là: mật độ khoảng cách phù hợp; làm đất tối thiểu, kỹ thuật che tủ đất hạn nhằm chế xói mòn. Đây là các kết quả nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn, đóng góp tích cực vào việc nâng cao năng suất ngô canh tác bền vững trên đất dốc tại tỉnh Yên Bái.

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án "Tuyển chọn giống ngô và biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp với điều kiện đất dốc tại tỉnh Yên Bái" đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành Khoa học cây trồng, Mã số: 9.62.01.10 với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Hoàng Hải Hiếu xứng đáng nhận học vị tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng, 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng cho NCS. Hoàng Hải Hiếu.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Nông học, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

Vào 12h cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng cho NCS. Hoàng Hải Hiếu.

Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Hoàng Hải Hiếu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN