Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Nguyễn Thị Minh Thuận bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Chăn nuôi

24/05/2022 14:49 - Xem: 931

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 246/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 19 tháng 5 năm 2022 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Minh Thuận

Về đề tài: "Đặc điểm sinh trưởng và mối tương quan đa hình gen POU1F1 với tính trạng sinh trưởng của dê địa phương Định Hóa”.  

Ngành: Chăn nuôi; Mã số: 9.62.01.05.

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Trần Văn Phùng, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

2. TS. Phạm Bằng Phương, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 246/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong HĐ

1

GS.TS. Từ Quang Hiển

Trường Đại học

Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Chủ tịch HĐ

2

TS. Trần Văn Thăng

Trường Đại học

Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Thư ký

3

PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng

Trường Đại học

Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Phản biện 1

4

PGS. TS. Nguyễn Văn Đức

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Phản biện 2

5

PGS.TS. Đỗ Đức Lực

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 3

6

PGS.TS. Trần Văn Tường

Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh

Thái Nguyên

Ủy viên

7

PGS. TS. Nguyễn Thiên Tạo

Viện nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam

Ủy viên

 

     Sau khi nghe NCS. Nguyễn Thị Minh Thuận trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học.

Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Kết quả nghiên cứu của luận án đã đóng góp được những điểm mới sau đây:

- Đã xác định được mối tương quan của kiểu gen của gen POU1F1 đến tính trạng sinh trưởng của dê Định Hóa.

- Đã xác định ảnh hưởng của kiểu gen của gen POU1F1 và thức ăn bổ sung đến khả năng sinh trưởng và năng suất thịt của dê Định Hóa.

- Đề xuất nên ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử để chọn lọc những dê có kiểu gen D1D1 của gen POU1F1 và bổ sung thức ăn tinh để nâng cao khả năng sinh trưởng của dê Định Hóa, góp phần bảo tồn và lưu giữ giống dê bản địa này.

Các kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị thực tiễn cao. Đánh giá được mối tương quan của kiểu gen của gen POU1F1 đến khả năng sinh trưởng của dê Định Hóa, từ đó giúp các nhà khoa học nghiên cứu về giống định hướng được chiến lược khai thác và phát triển nguồn gen giống vật nuôi bản địa phục vụ công tác bảo tồn.

Đánh giá được ảnh hưởng của kiểu gen của gen POU1F1 và thức ăn bổ sung đến khả năng sinh trưởng và sức sản xuất thịt của dê Định Hóa, là cơ sở để khuyến cáo người dân ứng dụng vào thực tế chăn nuôi, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả chăn nuôi dê, thực hiện tốt chiến lược bảo tồn và phát triển nguồn gen bản địa. Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Đề tài luận án "Đặc điểm sinh trưởng và mối tương quan đa hình gen POU1F1 với tính trạng sinh trưởng của dê địa phương Định Hóa’’ đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Ngành: Chăn nuôi; Mã số: 9.62.01.05. với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Nguyễn Thị Minh Thuận xứng đáng nhận học vị tiến sĩ ngành Chăn nuôi, 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận học vị và đề nghị cấp bằng tiến sĩ ngành Chăn nuôi cho NCS. Nguyễn Thị Minh Thuận.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Chăn nuôi Thú y, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

 Vào 12h cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ ngành Chăn nuôi cho NCS. Nguyễn Thị Minh Thuận.

 Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ của NCS. Nguyễn Thị Minh Thuận

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN