Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Hỗ trợ chi phí học tập

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2021-2022 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

20/09/2021 10:22 - Xem: 1430
Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

TT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2021-2022 751/QĐ-ĐHNL-HSSV 20/9/2021 Tải về
2 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập bổ sung kỳ I năm học 2021-2022 916/QĐ-ĐHNL-HSSV 11/11/2021 Tải về
3 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập kỳ II năm học 2021-2022 152/QĐ-ĐHNL-HSSV 08/3/2022 Tải về
4 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập bổ sung kỳ II năm học 2021-2022 221/QĐ-ĐHNL-HSSV 01/4/2022 Tải về

BÀI VIẾT LIÊN QUAN