Banner
Trang chủ CÔNG KHAI Thu chi Tài chính Công khai tài chính

Thông báo công khai dự toán thu chi năm 2022

20/06/2022 15:45 - Xem: 1240

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỖI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

 (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

 

Đvt: Triệu đồng

STT

Diễn giải

Dự toán được giao

I

Tổng nguồn tài chính của đơn vị

129.536

 

Số dư năm trước chuyển sang

1.961

1

Thu phí, lệ phí

47.594

1.1

Học phí chính quy

23.410

1.2

Học phí phi chính quy

14.118

1.3

Sau đại học

10.066

2

Nguồn thu dịch vụ

0

3

Nguồn NSNN

28.640

3.1

Ngân sách trong nước

28.640

-

Kinh phí thường xuyên theo phương án tự chủ được cấp có thẩm quyền giao

17.200

-

Kinh phí thực hiện các chính sách của Nhà nước; nhiệm vụ được Nhà nước giao (chi tiết từng chính sách, nhiệm vụ)

11.440

3.2

Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật

0

4

Nguồn thu hợp pháp khác (chi tiết từng nguồn thu)

51.341

 

Khu nội trú  (KTX)

355

 

Đào tạo chứng chỉ ngắn hạn

571

 

Khai thác cơ sở vật chất

489

 

Bổ sung kiến thức

429

 

Lãi tiền gửi ngân hàng

15

 

Thu khác

49.483

II

Sử dụng nguồn tài chính của đơn vị

120.203

1

Chi tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản đóng góp

44.186

2

Chi học bổng hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên

8.414

3

Chi tiền thưởng, phúc lợi tập thể

150

4

Chi phí dịch vụ công, thông tin truyền thông

2.645

5

Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý

54.218

6

Trích Khấu hao TSCĐ theo quy định

0

7

Chi khác theo quy định

9.327

8

Trích nộp đại học Thái Nguyên

881

9

Nộp thuế và các khoản nộp NSNN khác theo quy định

453

III

Chênh lệch thu chi được sử dụng

9.333

IV

Trích lập sử dụng các quỹ

9.333

1

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

5.380

2

Quỹ phúc lợi

3.653

3

Quỹ khen thưởng

300

 

Chênh lệch chuyển sang năm sau

0

BÀI VIẾT LIÊN QUAN