Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Nguyễn Văn Giáp bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học môi trường

01/02/2021 09:10 - Xem: 810

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 1171/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 29 tháng 01 năm 2021 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Giáp

Về đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của khí hậu biến đổi đến sản xuất một số cây trồng chính và đề xuất giải pháp thích ứng vùng lưu vực sông Phó Đáy, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang”.

Ngành: Khoa học môi trường

Mã số: 9.44.03.01

Người hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Đỗ Thị Lan, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

2. TS. Phạm Mạnh Cường, Vụ Nông nghiệp, Văn Phòng Chính phủ.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 06/07 thành viên theo Quyết định số 1171/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, gồm:

TT

Họ và tên -

 chức danh, học vị

Đơn vị công tác

Trách nhiệm trong HĐ

1

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

Trường ĐH Nông Lâm,

Đại học Thái Nguyên

Chủ tịch HĐ

2

TS. Nguyễn Thanh Hải

Trường ĐH Nông Lâm,

Đại học Thái Nguyên

Thư ký HĐ

3

PGS.TS. Hoàng Anh Lê

Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phản biện 1

4

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

Trường ĐH Nông Lâm,

Đại học Thái Nguyên

Phản biện 2

5

TS. Nguyễn Văn Thiết

Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện KHNN VN

Phản biện 3

6

PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên HĐ

7

PGS.TS. Đào Châu Thu

Hội Khoa học Đất Việt Nam

Ủy viên HĐ

 

 

(Vắng 01: PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải đã có bản nhận xét gửi Hội đồng, nhận xét của PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải đã đồng ý công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ ngành Khoa học môi trường cho NCS.Nguyễn Văn Giáp).

Sau khi nghe NCS. Nguyễn Văn Giáp trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến nhận xét của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học. Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 2 điểm mới, đó cũng là 2 đóng góp mới của luận án:

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án “Nghiên cứu ảnh hưởng của khí hậu biến đổi đến sản xuất một số cây trồng chính và đề xuất giải pháp thích ứng vùng lưu vực sông Phó Đáy, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Khoa học môi trường; Mã số: 9 44 03 01 với số phiếu tán thành có mặt là 06/06  (100%). NCS. Nguyễn Văn Giáp xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Khoa học môi trường, 07/07 bản nhận xét của thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ ngành Khoa học môi trường cho NCS.Nguyễn Văn Giáp.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, và Trường Đại học Nông Lâm. Vào 12h cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng cho NCS.Nguyễn Văn Giáp.

Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh trong lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Văn Giáp

BÀI VIẾT LIÊN QUAN