Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Hỗ trợ chi phí học tập

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022-2023 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

31/08/2022 10:05 - Xem: 989
Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

TT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo 739/QĐ-ĐHNL-HSSV 30/8/2022 Tải về
2 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập bổ sung kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo 810/QĐ-ĐHNL-HSSV 29/9/2022 Tải về
3 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên khóa 54 là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo 919/QĐ-ĐHNL-HSSV 01/11/2022 Tải về
4 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập bổ sung kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo 970/QĐ-ĐHNL-HSSV 14/11/2022 Tải về
5 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo 147/QĐ-ĐHNL-HSSV 02/3/2023 Tải về
6 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập bổ sung kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo 244/QĐ-ĐHNL-HSSV 30/3/2023 Tải về

BÀI VIẾT LIÊN QUAN